Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1010 · Visa register
Lag (2010:1010) om kreditvärderingsinstitut
Departement: Finansdepartementet V
Utfärdad: 2010-07-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2012:44
Ikraft: 2010-09-07 överg.best.
Inledande bestämmelse 1 § I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut. Termer och uttryck i denna lag har samma betydelse som i förordningen. Behörig myndighet 2 § Finansinspektionen är behörig myndighet enligt förordning (EG) nr 1060/2009. Handräckning 3 § Finansinspektionen får begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att en kontroll på plats ska kunna genomföras enligt artikel 23d i förordning (EG) nr 1060/2009. Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhysning. Om Finansinspektionen begär det, ska Kronofogdemyndigheten inte i förväg underrätta den hos vilken kontrollen ska genomföras. Lag (2012:44). Verkställighet 4 § Kronofogdemyndigheten är ansvarig myndighet för äkthetskontroll av beslut enligt artikel 36d i förordning (EG) nr 1060/2009. Beslut om böter eller viten enligt förordningen får verkställas enligt utsökningsbalkens bestämmelser på samma sätt som en svensk dom som har vunnit laga kraft, om inte något annat följer av förordningen. Lag (2012:44). 5 § Har upphävts genom lag (2012:44). 6 § Har upphävts genom lag (2012:44). 7 § Har upphävts genom lag (2012:44). 8 § Har upphävts genom lag (2012:44). 9 § Har upphävts genom lag (2012:44). 10 § Har upphävts genom lag (2012:44). 11 § Har upphävts genom lag (2012:44). 12 § Har upphävts genom lag (2012:44). 13 § Har upphävts genom lag (2012:44). 14 § Har upphävts genom lag (2012:44). 15 § Har upphävts genom lag (2012:44). 16 § Har upphävts genom lag (2012:44). Övergångsbestämmelser 2010:1010 1. Denna lag träder i kraft den 7 september 2010. 2. Anmärkning och straffavgift får beslutas endast för överträdelser som har skett efter ikraftträdandet.