Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:651 · Visa register
Förordning (2010:651) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2010-06-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1053
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Tillämpningsområde 1 § Förordningen ansluter till lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser. 2 § Förordningen tillämpas på den som är anställd i Försvarsmakten och tjänstgör i en internationell militär insats. Den som tjänstgör i en sådan insats kan vara särskilt anställd för detta enligt 2 § lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser. Anställningsfrågor 3 § Avtal om skyldighet att tjänstgöra i en internationell militär insats ska framgå i ett skriftligt anställningsbevis. 4 § Den som anställs särskilt av Försvarsmakten för tjänstgöring i en internationell militär insats får samtidigt inneha en annan statlig anställning, från vilken han eller hon är tjänstledig utan att det krävs ett beslut om tjänstledighet. Reseförmåner och förmåner till följd av ökade levnadskostnader 5 § Försvarsmakten får besluta att ersättning ska betalas för resa i Sverige vid inryckning till och utryckning från tjänstgöring i en internationell militär insats. Försvarsmakten får även besluta om ersättning för andra levnadskostnader om de motiveras av tjänstgöringen utomlands. 6 § Den som tjänstgör i en internationell militär insats har för varje hel sexmånadersperiod rätt till en fri hemresa från insatsområdet och åter. Försvarsmakten får även besluta om ytterligare fria hemresor från insatsområdet och åter, samt att sådana resor ska beviljas även för kortare tjänstgöringsperioder. Förmåner vid sjukdom eller skada 7 § Under tjänstgöringen utomlands har den anställde rätt till fri sjukvård och akut tandvård om han eller hon inte får motsvarande förmån på annat sätt. 8 § Vid sådan sjukdom eller skada som medför nedsatt arbetsförmåga under tjänstgöringstiden i insatsen har den anställde rätt till bibehållna anställningsförmåner. Denna rätt gäller fram till dess att tjänstgöringen i insatsen skulle ha avslutats. 9 § Till en anställd som efter tjänstgöringstidens utgång genomgår läkarundersökning för utredning av om en skada uppkommit under tjänstgöring i en internationell militär insats eller läkarundersökning för att få invaliditetsintyg, betalas ersättning för kostnader för undersökningen samt för resa, uppehälle och tidsspillan efter samma grunder som gäller i fråga om ersättning av allmänna medel till vittnen. Statens riskgaranti 10 § Staten lämnar en riskgaranti, som är ett dödsfalls- och invaliditetskapital, för anställda i Försvarsmakten som under tjänstgöring utomlands fått en arbetsskada enligt 13 § lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser. 11 § Vid fullständig invaliditet betalas ersättning enligt riskgarantin ut med tjugotvå prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Vid annan invaliditet betalas ersättning ut med det lägre belopp som svarar mot invaliditetsgraden. 12 § Vid dödsfall betalas ersättning enligt riskgarantin ut med tjugotvå prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken till dödsboet, om den avlidne efterlämnar arvingar som nämns i 2 kap. 1 och 2 §§ ärvdabalken. Dessutom betalas tre prisbasbelopp till varje efterlevande barn som vid dödsfallet är under tjugoett år. Har ersättning tidigare betalats ut som ersättning vid invaliditet, ska ersättningen till dödsboet minskas med motsvarande belopp. Uppföljande verksamhet 13 § I Försvarsmaktens särskilda uppföljningsansvar enligt 6 och 7 §§ lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser ingår att utse en kontaktperson inom myndigheten till den som drabbats av fysiska eller psykiska besvär under sin tjänstgöring i en inter- nationell militär insats. Kontaktpersonen ska informera och vägleda den drabbade. Försvarsmakten ska vidare inom ramen för detta ansvar erbjuda särskild vägledning till dem som blivit svårt skadade vid tjänstgöring i ett insatsområde och till följd av sina besvär har ett omfattande hjälpbehov. Stöd till anhöriga 14 § Försvarsmakten ska inom ramen för sin sammanhållna planering av arbetet med anhöriga enligt 16 § lagen (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser ha en handlingsplan för arbetet med anhörig- och familjefrågor. Försvarsmakten ska utse en kontaktperson för anhöriga till den som tjänstgör i en internationell militär insats. Disciplinansvar och åtalsanmälan 15 § Den som är anställd i Försvarsmakten och tjänstgör i en internationell militär insats ska vid tillämpning av 20 § lagen (1994:1811) om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. anses tjänstgöra vid den enhet där han eller hon huvudsakligen fullgör sin tjänstgöring. Förordning (2015:272). Särskilda bestämmelser 16 § För den som är anställd i Försvarsmakten och tjänstgör i en internationell militär insats ska statens tjänstegrupplivförsäkring, avtalet om ersättning vid personskada (PSA) och statliga pensionsbestämmelser tillämpas. Handläggning 17 § Försvarsmakten prövar frågor om ersättning enligt 7–12 §§. Överklagande 18 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 6 § första stycket och 7–12 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:1053). Bemyndigande 19 § Försvarsmakten får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 2010:651 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1999:569) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten. 3. Äldre föreskrifter om förmåner vid sjukdom och skada samt om lämnande av riskgaranti för skada gäller fortfarande för skada som har inträffat före ikraftträdandet den 1 januari 2011.