Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:590 · Visa register
Förordning (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2010-06-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 2012:123
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2015:613
Upphävd: 2016-01-01
1 § I denna förordning finns bestämmelser om grundläggande militär utbildning och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten, samt om förmåner och villkor för dem som är antagna till eller genomgår sådan utbildning. 2 § I denna förordning avses med 1. grundläggande militär utbildning: en allmän och grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten, 2. kompletterande militär utbildning: militär utbildning inom Försvarsmakten vilken genomförs som komplement till grundläggande militär utbildning, och 3. rekryt: den som har antagits till eller genomgår utbildning enligt denna förordning. Grundläggande militär utbildning Antagning till och skiljande från utbildning 3 § Försvarsmakten beslutar efter ansökan om antagning till grundläggande militär utbildning. Samtliga beslut om antagning till grundläggande militär utbildning ska fattas vid samma enhet inom Försvarsmakten. 4 § För att bli antagen till grundläggande militär utbildning krävs att den sökande är svensk medborgare och har fyllt 18 år. Försvarsmakten får meddela föreskrifter om ytterligare krav för antagning till grundläggande militär utbildning. 5 § Från grundläggande militär utbildning får den skiljas som 1. själv ansöker om det, 2. visar sig olämplig för fortsatt utbildning, eller 3. är frånvarande från utbildningen i sådan omfattning att han eller hon inte kan tillgodogöra sig den. Utbildningens innehåll 6 § Den grundläggande militära utbildningen ska ge grundläggande militära färdigheter samt kunskaper om det svenska försvaret och dess syfte. Försvarsmakten får meddela föreskrifter om innehållet i den grundläggande militära utbildningen. Ordnings- och bevakningsuppgifter får endast innefattas i utbildningen om det är nödvändigt för att utbildningsmålen ska uppnås. 7 § Den grundläggande militära utbildningen ska för varje rekryt lägst omfatta 65 utbildningsdagar och får som mest omfatta 90 utbildningsdagar. Prövning och godkännande 8 § Försvarsmakten beslutar om godkännande av rekryten efter genomförd utbildning. Försvarsmakten får meddela föreskrifter om vilka krav som ställs upp för att godkännas. Kompletterande militär utbildning 9 § Försvarsmakten beslutar om antagning till kompletterande militär utbildning. För antagning till kompletterande militär utbildning krävs att den sökande har genomgått grundläggande militär utbildning. För skiljande från kompletterande militär utbildning gäller 5 §. 10 § Försvarsmakten får meddela föreskrifter om innehållet i kompletterande militär utbildning. 11 § Kompletterande militär utbildning får för varje rekryt som mest omfatta 62 utbildningsdagar. Förmåner och rehabilitering Förmåner 12 § Den som genomgår utbildning enligt denna förordning har rätt till ersättning. Försvarsmakten får meddela föreskrifter om ersättningens storlek. 13 § För den som genomgår utbildning enligt denna förordning gäller det som anges om hälso- och sjukvård, fri tandvård, familjebidrag, ekonomiskt stöd, begravningshjälp samt försäkringsskydd i 5–10 kap. förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Rehabilitering 14 § För den som genomgår utbildning enligt denna förordning gäller motsvarande bestämmelser om rehabilitering och ersättning till anhöriga som anges i 8 kap. 6–11 §§ lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Ersättning efter avskiljande från utbildning 15 § Den som enligt 5 § skiljs från utbildning enligt denna förordning får ersättning från och med den dag utbildningen avbryts till och med den 30:e dagen från det att beslutet om att skilja denne från utbildningen meddelades, dock längst till och med den dag utbildningen skulle ha avslutats. Ersättning betalas med belopp motsvarande den ersättning som rekryten hade vid skiljandet från utbildningen. Medinflytande 16 § Den som genomgår utbildning enligt denna förordning har rätt att utöva inflytande över utbildningen. Försvarsmakten ska verka för att rekryterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och ska säkerställa att rekryterna får information om sin rätt att utöva inflytande över utbildningen. I Försvarsmaktens högkvarter och vid enheter inom Försvarsmakten som bedriver utbildning av rekryter ska det finnas personal som är ansvarig för frågor som rör rekryternas medinflytande. Förordning (2012:123). Personskadeskydd 17 § I 7 kap. 2–6 §§ samt 43, 87 och 88 kap. socialförsäkringsbalken och i lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m. finns bestämmelser om rätt till ersättning för personskada för den som genomgår utbildning enligt denna förordning. Förordning (2010:1744). Skydd för anställning 18 § I lagen (1994:2076) om skydd för anställning vid viss tjänstgöring inom totalförsvaret m.m. finns bestämmelser om skydd för anställning för den som genomgår utbildning enligt denna förordning. Överklagande 19 § Beslut om antagning till och skiljande från utbildning enligt denna förordning får överklagas hos Statens överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas. Beslut om förmåner och villkor enligt 12, 13 och 15 §§ får överklagas hos Statens överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut får inte överklagas. 20 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om rehabilitering och ersättning till anhöriga enligt 14 § får dock inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2010:590 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010, då förordningen (2009:4) om grundläggande militär utbildning ska upphöra att gälla. 2. Den som vid ikraftträdandet har antagits till, genomgår eller har genomgått utbildning enligt den upphävda förordningen, ska anses antagen enligt denna förordning, och bestämmelserna i denna förordning ska tillämpas. 3. Den som vid ikraftträdandet genomgår grundutbildning för värnplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska anses antagen till utbildning enligt denna förordning om han eller hon begär det. 4. Den som vid ikraftträdandet är inskriven för värnplikt men ännu inte har genomgått grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, ska anses antagen till utbildning enligt denna förordning om grundutbildningen var planerad att påbörjas senast den 31 december 2010 och han eller hon begär det. 5. Den totala utbildningstiden för en rekryt som ska anses antagen med stöd av punkterna 3 eller 4 får som mest omfatta 248 utbildningsdagar.