Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1472 · Visa register
Förordning (2010:1472) med instruktion för Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2010-11-18
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:1288
Ikraft: 2011-01-01
Uppgifter 1 § Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ansvarar för att myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret får stöd och service i frågor som avser bemanning med totalförsvarspliktiga som skrivs in för värnplikt eller civilplikt. Stöd och service ska lämnas till de bemanningsansvariga även i fråga om totalförsvarspliktigas tjänstgöring och om redovisning av annan personal inom totalförsvaret. På uppdrag av Försvarsmakten ska Totalförsvarets plikt- och prövningsverk tillhandahålla urvalstester av dem som ansökt till militär utbildning inom Försvarsmakten. Urvalstesterna ska vara utformade så att de främjar en jämställd rekrytering. Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska vidare utföra utredning om personliga förhållanden, mönstra, skriva in och krigsplacera totalförsvarspliktiga enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förordning (2020:1288). 2 § Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska särskilt ansvara för att information om vad lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt innebär sprids till den som skriftligen lämnar uppgifter enligt 2 kap. 1 § lagen om totalförsvarsplikt. Förordning (2020:1288). 3 § Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får inom sakområdet åta sig att utföra uppdrag åt andra myndigheter samt åt kommuner, regioner och enskilda. Förordning (2020:1288). Ledning 4 § Totalförsvarets plikt- och prövningsverk leds av en myndighetschef. Förordning (2020:1288). 5 § Vid Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska det finnas ett insynsråd som består av högst sju ledamöter. Förordning (2020:1288). Anställningar och uppdrag 6 § Generaldirektören är myndighetschef. Personalansvarsnämnd 7 § Vid Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2020:1288). Tillämpligheten av vissa förordningar 8 § Totalförsvarets plikt- och prövningsverk ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2020:1288). Avgifter 9 § Totalförsvarets plikt- och prövningsverk får ta ut avgifter för uppdrag som myndigheten åtar sig enligt 1 § andra stycket eller 3 §. Detta gäller inte för uppgifter som avser inskrivning eller uppgifter som avser krigsplacering i samband med inskrivning eller i samband med grundutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Förordning (2020:1288).