Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:938 · Visa register
Förordning (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad: 2009-10-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1045
Ikraft: 2009-11-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:225
Upphävd: 2022-05-01 överg.best.
Allmän bestämmelse 1 § Syftet med denna förordning är att främja energiteknik som är gynnsam ur ett klimatperspektiv men ännu inte kommersiellt konkurrenskraftig, genom stöd som bidrar till en effektiv och utökad produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser. Definitioner 2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. Med biogas och andra förnybara gaser avses i denna förordning gaser som huvudsakligen består av metan och som utvinns ur biologiskt material. Förordning (2014:1531). Förutsättningar för stöd 3 § Stöd får endast lämnas i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och i artikel 41 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Stöd får lämnas som ett engångsbidrag om det finns medel. Förordning (2014:1531). 4 § För att stöd ska kunna lämnas till ett projekt ska projektet 1. bidra till ökad produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser, 2. vara gynnsamt ur ett klimatperspektiv och ge största möjliga klimatnytta i förhållande till det sökta stödet, 3. vara energi- och resurseffektivt, och 4. ha teknisk potential för såväl utveckling som konkurrenskraft. Vid bedömningen enligt 2 ska åtgärder för att minimera läckage av metan särskilt beaktas. Vid bedömningen av resurseffektiviteten enligt 3 ska åtgärder för att effektivt utnyttja rötrester särskilt beaktas. Om de medel som har avsatts för stödet inte räcker för att bevilja inkomna ansökningar, ska stöd lämnas till de åtgärder som bäst bedöms motsvara förutsättningarna enligt första och andra stycket och syftet med stödet enligt 1 §. Stödets storlek 5 § Stöd får lämnas med de stödnivåer som anges i artikel 41 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, dock högst med 45 procent av de stödberättigande kostnaderna så som dessa anges i samma artikel. Stödet till ett projekt får totalt uppgå till högst 25 miljoner kronor. Förordning (2014:1531). Ansökan och utbetalning 6 § Statens energimyndighet beslutar i ärenden om stöd enligt denna förordning. En ansökan om stöd ska vara skriftlig och göras på blankett som har beslutats av myndigheten. Statens energimyndighet ska vid behov hämta in synpunkter från Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och andra berörda myndigheter vid handläggningen av stöd enligt denna förordning. 7 § En ansökan om stöd ska ha kommit in till myndigheten innan arbetet med projektet inleds. 8 § En ansökan om stöd ska innehålla 1. en beskrivning av projektet och dess resurs- och energieffektivitet, klimat- och miljöeffekter inklusive uppgift om läckage av metan, 2. uppgift om projektets plats och dess start- och slutdatum, 3. en teknisk beskrivning, 4. en förteckning över projektkostnader, 5. upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat offentligt stöd eller stöd från Europeiska unionen för samma stödberättigande kostnader, och 6. uppgift om huruvida ansökan avser ett företag, och i sådant fall uppgifter om företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning och om det finansieringsbelopp som behövs för projektet. Förordning (2014:1531). 9 § Om Statens energimyndighet beslutar att bevilja stöd, ska den även bestämma när projektet senast ska vara slutfört och vilka arbeten som ska ha genomförts för att projektet ska anses slutfört. Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet. 10 § Stödmottagaren ska begära utbetalning av stödet på blankett som beslutats av Statens energimyndighet. Begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till Statens energimyndighet senast inom sex månader från det att projektet, enligt myndighetens beslut, senast ska vara slutfört. Till begäran om utbetalning ska stödmottagaren bifoga specificerade skriftliga underlag för att styrka den stödberättigande kostnaden. Förordning (2010:1829). 10 a § Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden. Förordning (2014:1531). 11 § Om Statens energimyndighet beslutar att stöd ska betalas ut, ska beslutet förenas med villkor om att stödmottagaren ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet. 12 § Statens energimyndighet får besluta att ett beviljat stöd inte ska betalas ut om 1. den som ansökt om stödet genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att det lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 2. stödet av någon annan orsak har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett det, eller 3. villkoren för stödet inte har följts. Återbetalning och återkrav 13 § Mottagaren av ett stöd enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om någon av de grunder som anges i 12 § föreligger. Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt första stycket, ska Statens energimyndighet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får Statens energimyndighet efterge kravet på återbetalning helt eller delvis. Bemyndigande 14 § Statens energimyndighet får meddela föreskrifter om de ytterligare uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd och i samband med begäran om utbetalning samt de övriga föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Uppföljning och utvärdering 15 § Statens energimyndighet ska följa upp och utvärdera stödet. Statens energimyndighet ska föra det register som avses i artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Förordning (2014:1531). Överklagande 16 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 a och 12 §§ får dock inte överklagas. Förordning (2018:1045).