Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1251 · Visa register
Förordning (2009:1251) om betygsrätt för viss utbildning inom fordonsindustrin
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2009-11-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:277
Ikraft: 2010-01-05
Inledande bestämmelse 1 § En enskild juridisk person som anordnar utbildning till industritekniker inom fordonsindustrin (utbildningsanordnaren) kan enligt föreskrifterna i denna förordning få tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och gymnasieexamen när det gäller utbildningen enligt bestämmelser som gäller för skolväsendet, om 1. utbildningsanordnaren inte är godkänd som huvudman för utbildningen enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800), och 2. eleverna är anställda av utbildningsanordnaren. Förordning (2012:296). Villkor för tillstånd Ledningen av utbildningen m.m. 2 § Det pedagogiska arbetet ska ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Rektorn ska också se till att betyg sätts i enlighet med denna förordning och andra författningar. Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Förordning (2011:559). 3 § Utbildningsanordnaren ska för undervisningen använda lärare som har en utbildning som är avsedd för den undervisning som de ska bedriva. Undantag får göras endast om personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det med hänsyn till eleverna finns något annat särskilt skäl. Förordning (2011:559). Utbildningen 4 § Utbildningen ska när det gäller nivå och syfte motsvara utbildning på ett yrkesprogram i gymnasieskolan. Utbildningen ska också kunna ge grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. Förordning (2011:559). 5 § För utbildningen ska förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan tillämpas i samma omfattning som för gymnasieskolans yrkesprogram. Förordning (2012:296). 6 § Omfattningen av studierna ska anges i gymnasiepoäng. Utbildningen inom varje ämne ska ges i form av en eller flera kurser. I utbildningen ska det även ingå ett gymnasiearbete. Förordning (2011:559). 7 § För varje ämne ska det finnas en ämnesplan. Den ska ge utrymme för läraren och eleverna att själva planera undervisningen. Av ämnesplanen ska följande framgå: 1. ämnets syfte, 2. varje kurs som ingår i ämnet, 3. det centrala innehållet för varje kurs, 4. hur många gymnasiepoäng som varje kurs omfattar, och 5. betygskriterierna för varje kurs. För de ämnen som i gymnasieskolan är gymnasiegemensamma ämnen ska gymnasieskolans ämnesplaner tillämpas. Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om övriga ämnesplaner. Förordning (2022:277). 8 § För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. Den ska innehålla uppgifter om de val av kurser eleven gjort. Behörighet 9 § En sökande är behörig att delta i utbildningen om han eller hon har avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning samt har godkända betyg i svenska alternativt svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen eller på annat sätt förvärvat likvärdiga kunskaper. En sökande som saknar godkänt betyg i engelska eller likvärdiga kunskaper men uppfyller övriga behörighetskrav ska ändå anses behörig om han eller hon 1. på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan eller motsvarande utbildning, och 2. bedöms ha förutsättningar att klara den sökta utbildningen. Förordning (2011:559). Betyg och gymnasieexamen 9 a § Betyg ska sättas på varje avslutad kurs och efter genomfört gymnasiearbete. Betyg ska beslutas av den eller de lärare som bedriver undervisningen vid den tidpunkt när betyg ska sättas. Om ett betyg är beroende av två eller flera lärares bedömning och dessa inte kan enas, ska betyget beslutas av rektorn. Förordning (2011:559). 9 b § Gymnasieexamen i form av yrkesexamen ska utfärdas för den som har betyg på utbildning som omfattar 2 500 gymnasiepoäng, varav godkända betyg i minst 2 250 gymnasiepoäng som innefattar betyg på 1. svenska eller svenska som andraspråk kursen 1, 2. engelska kursen 5, 3. matematik kursen 1a, och 4. gymnasiearbetet. Om en elev tidigare har fått godkänt betyg på en inledande kurs i matematik, får rektorn besluta att detta betyg ska ersätta ett sådant betyg som avses i första stycket 3. En sådan gymnasieexamen som avses i första stycket ska även innefatta betyg på idrott och hälsa kursen 1, historia kursen 1a1, samhällskunskap kursen 1a1, religionskunskap kursen 1 och naturkunskap kursen 1a1. Förordning (2012:296). 10 § Föreskrifterna om betyg m.m. i 3 kap. 15 och 17–20 §§ och 15 kap. 23–28 §§ skollagen (2010:800) och i 8 kap. 2, 3, 8, 9, 15, 24 och 26–28 §§ gymnasieförordningen (2010:2039) samt föreskrifterna om examensbevis och studiebevis i 8 kap. 12–14 §§ och 16–18 §§ gymnasieförordningen ska tillämpas för sådan utbildning som avses i denna förordning. Detta gäller även de bemyndiganden för Statens skolverk att meddela föreskrifter som finns i 8 kap. 3, 26 och 28 §. Vid tillämpningen av första stycket ska det som sägs i 3 kap. 20 § skollagen om huvudmannen gälla utbildningsanordnaren. Det som sägs i 15 kap. 28 § första stycket samma lag samt i 8 kap. 3, 12, 16–18, 24 och 27 §§ gymnasieförordningen om gymnasieskolan, ett program, studieväg eller skolenheten ska gälla sådan utbildning som avses i denna förordning. Det som sägs i 8 kap. 9 § gymnasieförordningen om en annan skolenhet ska gälla en annan utbildning. Förordning (2012:296). 11 § För den som tidigare har fått en gymnasieexamen får en examen enligt denna förordning med samma innehåll som den tidigare examen inte utfärdas. För den som har fått en gymnasieexamen enligt denna förordning får en yrkesexamen från industritekniska programmet i gymnasieskolan eller en examen med samma innehåll från kommunal vuxenutbildning inte utfärdas. Förordning (2012:296). Ansökan 12 § Tillstånd lämnas efter ansökan. Ansökan om tillstånd ges in till Statens skolinspektion. Skolinspektionen får meddela föreskrifter om på vilket sätt ansökan ska ges in och de ytterligare föreskrifter som behövs för ansökningsförfarandet. Beslut om tillstånd 13 § Statens skolinspektion beslutar om tillstånd. Tillstånd ska lämnas om villkoren i denna förordning är uppfyllda. Uppföljning och utvärdering 14 § Den utbildningsanordnare som fått ett tillstånd enligt denna förordning är skyldig att medverka i den uppföljning och utvärdering av utbildningsverksamheten som Statens skolverk bestämmer samt att till Skolverket och Statens skolinspektion lämna de uppgifter som myndigheterna begär. Tillsyn 15 § Statens skolinspektion ska ha tillsyn över utbildning som tillstånd har lämnats för enligt denna förordning. Återkallelse av tillstånd 16 § Om utbildningsanordnaren inte längre uppfyller villkoren för tillstånd enligt denna förordning, får Statens skolinspektion förelägga utbildningsanordnaren att vidta åtgärder för att villkoren ska uppfyllas. Det ska i föreläggandet anges vilka åtgärder som Skolinspektionen anser är nödvändiga för att villkoren ska vara uppfyllda. Om föreläggandet inte följs får Skolinspektionen återkalla tillståndet. Överklagande 17 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om tillstånd enligt 13 § och återkallelse av tillstånd enligt 16 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:1048). Övergångsbestämmelser 2011:559 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. De nya bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter utgången av juni 2011. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats före ikraftträdandet, om inte annat följer av punkterna 3-8. 3. Har upphävts genom förordning (2012:296). 4. Elever som har påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2011 och som efter avbrott i studierna vill återuppta utbildningen efter utgången av juni 2011 och vilkas påbörjade utbildning inte längre erbjuds enligt denna förordning, ska fullfölja utbildningen enligt de föreskrifter som gäller för utbildning som påbörjas efter utgången av juni 2011. Detsamma gäller för elever som går om ett läsår, på samma utbildning eller en annan utbildning enligt denna förordning. För dessa elever får slutbetyg utfärdas om de uppfyller de villkor som ställs i denna förordning. I ett sådant slutbetyg får betyg satta före den 1 juli 2011 ingå. Betygen ska i sådana fall omvandlas enligt följande. - Mycket väl godkänt ska motsvara A, - Väl godkänt ska motsvara C, - Godkänt ska motsvara E, och - Icke godkänt ska motsvara F. 5. Om punkten 4 inte kan tillämpas eller om det finns andra särskilda skäl, får rektorn besluta att de elever som avses i punkten 4 får fullfölja utbildningen enligt äldre föreskrifter. I slutbetyget får då betyg satta på kurser enligt ämnesplaner ingå. Slutbetyg enligt denna punkt får utfärdas senast den 1 juli 2015. 6. För den som har ett slutbetyg från ett fullständigt eller utökat nationellt program i gymnasieskolan eller motsvarande får ett slutbetyg enligt denna förordning inte utfärdas. 7. För den som har ett slutbetyg från en sådan utbildning som avses i denna förordning får ett sådant slutbetyg som avses i 4 kap. 10 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning inte utfärdas. 8. Den som har påbörjat en utbildning före den 1 juli 2011 får genomgå prövning enligt äldre föreskrifter enligt de kursplaner som gällde fram till utgången av juni 2011. Sådan prövning får göras senast den 30 juni 2016. Hänvisningen till gymnasieförordningen (1992:394) i de äldre föreskrifterna ska i sådant fall avse gymnasieförordningen i dess lydelse den 1 januari 2010. 9. Statens skolverk får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av punkterna 4 och 5. 2012:296 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012. De nya bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som har påbörjats den 1 juli 2011 eller senare. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats före den 1 juli 2011, om inte annat följer av punkterna 3–5. 3. En elev som har påbörjat sin utbildning före den 1 juli 2011 och som har fortsatt eller återupptagit studierna den 1 juli 2011 eller senare ska fullfölja utbildningen enligt de föreskrifter som gäller för utbildning som har påbörjats den 1 juli 2011 eller senare. Detsamma gäller för en elev som går om ett läsår, på samma utbildning eller en annan utbildning enligt denna förordning. För dessa elever får gymnasieexamen utfärdas om de uppfyller de villkor som ställs i denna förordning. I en sådan examen får betyg satta före den 1 juli 2011 ingå om de omfattas av de föreskrifter som har meddelats med stöd av punkt 6. Betygen ska i sådana fall omvandlas enligt följande. – Mycket väl godkänt ska motsvara A, – Väl godkänt ska motsvara C, – Godkänt ska motsvara E, och – Icke godkänt ska motsvara F. I examensbeviset ska i sådana fall betyg anges med betygsstegen A–F och kurser anges enligt ämnesplaner. Om en elev har ett eller flera betyg satta före den 1 juli 2011, varav ett eller flera inte kan omvandlas eller vilkas omvandling skulle vara till nackdel för eleven, får rektorn besluta att slutbetyg får utfärdas för eleven. I slutbetyget får då betyg satta på kurser enligt ämnesplaner ingå. Slutbetyg enligt denna punkt får utfärdas senast den 1 juli 2015. 4. För den som har ett slutbetyg från ett fullständigt eller utökat nationellt program i gymnasieskolan eller motsvarande får ett slutbetyg enligt punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:559) om ändring i förordningen (2009:1251) om betygsrätt för viss utbildning inom fordonsindustrin inte utfärdas. 5. För den som har ett slutbetyg från en sådan utbildning som avses i denna förordning får ett sådant slutbetyg som avses i 4 kap. 10 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning inte utfärdas. 6. Statens skolverk får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av punkt 3.