Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1214 · Visa register
Förordning (2009:1214) med instruktion för Statens skolverk
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2009-11-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:503
Ikraft: 2010-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:555
Upphävd: 2011-07-01
Uppgifter 1 § Statens skolverk är förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet och för den av det allmänna anordnade förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen i den utsträckning något annat inte är föreskrivet. Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn, elever och vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever och vuxenstuderande. Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning eller av andra särskilda bestämmelser eller särskilda beslut. Uppföljning och utvärdering 2 § Myndigheten ska följa upp och utvärdera skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Myndigheten ska rapportera till regeringen i de frågor som dessa uppgifter kan ge upphov till. Uppföljningen och utvärderingen ska öka kunskapen om hur verksamheterna utvecklats i förhållande till de nationella målen. Myndigheten ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med uppföljning och utvärdering. Styrning 3 § Myndigheten ska se över kursplaner och betygskriterier samt ansvara för nationella prov. Myndigheten ska rapportera till regeringen i de frågor som dessa uppgifter kan ge upphov till. Myndigheten ska utforma styrdokument som är tydliga och kan förstås av berörda målgrupper för att bidra till en likvärdig bedömning och ökad måluppfyllelse. Utveckling 4 § Myndigheten ska stödja kommuner och andra huvudmän i deras utbildningsverksamhet samt bidra till att förbättra deras förutsättningar att arbeta med utveckling av verksamheten för ökad måluppfyllelse genom att 1. stödja och svara för nationellt prioriterad fortbildning och annan kompetensutveckling för personal, 2. sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning, och 3. svara för andra nationella utvecklingsinsatser inom prioriterade områden. Hantering av statliga stöd och bidrag 5 § Myndigheten ska administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda bestämmelser eller särskilda beslut. Myndigheten ska också följa upp de verksamheter som har fått statliga stöd och bidrag. Andra uppgifter 6 § Myndigheten ska ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 7 § Myndigheten ska ansvara för den statliga befattningsutbildningen för rektorer m.fl. 8 § Myndigheten ska ansvara för de nationella råden för yrkesprogrammen i gymnasieskolan. 9 § Myndigheten ska informera och sprida kunskap om verksamhetsområdet både i och utanför Sverige. I denna uppgift ingår att fungera som ett nationellt referenscentrum för information om yrkesutbildning i Sverige och i övriga EU-länder samt länder inom EES-området. Förordning (2011:8). 10 § Myndigheten ska 1. ha ett samlat ansvar (sektorsansvar) för handikappfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde och – i den mån det inte är en uppgift för Specialpedagogiska skolmyndigheten – inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter, 2. ansvara för frågor inom ramen för sitt verksamhetsområde som rör nyanlända personer, och 3. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet inom sitt verksamhetsområde. Myndigheten ska i fråga om sitt miljömålsarbete enligt första stycket 3 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs. 11 § Myndigheten ska ansvara för uppgifter som följer av konventionen med stadga för Europaskolorna (SÖ 2002:60). Arbetets bedrivande 12 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv och perspektivet mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Myndigheten ska också i sin verksamhet ta särskild hänsyn till barns bästa enligt konventionen om barnets rättigheter. Samverkan 13 § Myndigheten ska samverka med Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten i syfte att nå de utbildnings- och handikappolitiska målen inom skolområdet. Ledning 14 § Myndigheten leds av en myndighetschef. 15 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter. Rådet för dansarutbildning 16 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns rådet för dansarutbildning. Rådet ska för sådan dansarutbildning som avses i förordningen (2011:7) om dansarutbildning 1. ansvara för organisation och genomförande av antagnings- och urvalsprocessen till utbildningen, och 2. bidra till uppföljning och utveckling av kvaliteten i utbildningen. Förordning (2011:8). 17 § Rådet för dansarutbildning består av en ordförande samt minst sex och högst tio andra ledamöter. I rådet ska det finnas ledamöter med kunskap om dansprofessionen, grundskolan och gymnasieskolan. Varje ledamot ska ha en ersättare. Ordföranden och dennes ersättare ska vara eller ha varit ordinarie domare. Ordföranden och dennes ersättare utses av regeringen för en bestämd tid. Övriga ledamöter samt ersättare för dessa utses av myndigheten för en bestämd tid. Förordning (2011:8). 18 § Rådet för dansarutbildning är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2011:8). 19 § Rådet för dansarutbildning ansvarar för sina beslut. Rådet ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning. Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att rådet för dansarutbildning tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på ett tillförlitligt sätt. Förordning (2011:8). Anställningar och uppdrag 20 § Generaldirektören är myndighetschef. Förordning (2011:8). 21 § Vid myndigheten finns en överdirektör. Förordning (2011:8). Personalansvarsnämnd 22 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Förordning (2011:8). Tillämpligheten av vissa förordningar 23 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2011:8). Avgifter 24 § Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 1–6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf. Förordning (2011:8).