Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1121 · Visa register
Lag (2009:1121) om avtal mellan Sverige och Jersey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2009-11-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:1129
Ikraft: 2009-12-31 överg.best.
1 § Det avtal mellan Konungariket Sverige och Jersey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap som undertecknades den 28 oktober 2008 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag. 2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Övergångsbestämmelser 2009:1121 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 2. Denna lag ska tillämpas på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då lagen träder i kraft eller senare. Bilaga AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND JERSEY ON THE ACCESS TO MUTUAL AGREEMENT PROCEDURES IN CONNECTION WITH THE ADJUSTMENT OF PROFITS OF ASSOCIATED ENTERPRISES The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of Jersey, desiring to conclude an Agreement on the access to mutual agreement procedures in connection with the adjustment of profits of associated enterprises, have agreed as follows: Article 1 Taxes covered This Agreement shall apply to taxes on income and profits Article 2 Definitions 1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires: (a) the term “Party” means Jersey or Sweden as the context requires; the term “Parties” means Jersey and Sweden; (b) the term “Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction; (c) the term “Jersey” means the Bailiwick of Jersey, including its territorial sea; (d) the term “competent authority” means (i) in the case of Jersey, the Treasury and Resources Minister or his authorised representative; (ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his authorised representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Agreement. 2. As regards the application of this Agreement at any time by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party. Article 3 Principles applying to the adjustment of profits of associated enterprises 1. Where: (a) an enterprise of a Party participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Party, or (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Party and an enterprise of the other Party, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. 2. Where a Party includes in the profits of an enterprise of that Party – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Party has been charged to tax in that other Party and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned Party if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other Party shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement. Article 4 General provision Where a Party intends to adjust the profits of an enterprise in accordance with the principles set out in Article 3, it shall in accordance with its laws inform the enterprise of the intended action in due time and give it the opportunity to inform the other enterprise so as to give that other enterprise the opportunity to inform in turn the other Party. However, the Party providing such information shall not be prevented from making the proposed adjustment. Article 5 Mutual agreement procedures 1. Where an enterprise considers that, in any case to which this Agreement applies, the actions of one or both of the Parties result or will result for it in double taxation, it may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of the Party concerned, present its case to the competent authority of the Party of which it is a resident. The case must be presented within three years of the first notification of the action which is contrary or is likely to be contrary to the principles set out in Article 3. The competent authority shall then without delay notify the competent authority of the other Party. 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Party, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Parties. 3. The competent authorities of the Parties shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. 4. The competent authorities of the Parties may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. Article 6 Entry into force 1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the later of the dates on which each of the Parties has notified the other in writing that the procedures required by its law have been complied with. The Agreement shall have effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following that in which this Agreement enters into force. 2. Notwithstanding paragraph 1, this Agreement shall only have effect when the Agreement signed on 28 October 2008 between the Kingdom of Sweden and Jersey for the exchange of information relating to tax matters shall have effect. Article 7 Termination 1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Party. Either Party may terminate the Agreement by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such event, the Agreement shall cease to have effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the end of the six months period. 2. Notwithstanding paragraph 1, this Agreement will be terminated, without giving notice of termination, on the date of termination of the Agreement signed on 28 October 2008 between the Kingdom of Sweden and Jersey for the exchange of information relating to tax matters In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed this Agreement. Done at Helsinki, this 28th day of October 2008, in duplicate in the English language. For the Government of the Kingdom of Sweden Anders Borg For the Government of Jersey Frank Walker (Översättning) AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH JERSEY OM FÖRFARANDE FÖR ÖMSESIDIG ÖVERENSKOMMELSE VID JUSTERING AV INKOMST MELLAN FÖRETAG I INTRESSEGEMENSKAP Konungariket Sveriges regering och Jerseys regering, som önskar ingå ett avtal om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap, har kommit överens om följande: Artikel 1 Skatter som omfattas av avtalet Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst. Artikel 2 Definitioner 1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse: a) ”part” avser Jersey eller Sverige, beroende på sammanhanget; ”parterna” avser Jersey och Sverige, b) ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion, c) ”Jersey” avser Bailiwick of Jersey, innefattande dess territorialvatten, d) ”behörig myndighet” avser 1) i Jersey, ”the Treasury and Resources Minister” eller dennes befullmäktigade ombud, 2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal. 2. Då en part tillämpar avtalet vid någon tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tillämpas och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den betydelse som uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna part. Artikel 3 Principer för justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap 1. I fall då a) ett företag i en part direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra parten eller äger del i detta företags kapital, eller b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en part som ett företag i den andra parten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande. Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed. 2. I fall då en part i inkomsten för ett företag i denna part inräknar – och i överensstämmelse därmed beskattar – inkomst, för vilken ett företag i den andra parten beskattats i denna andra part, samt den sålunda inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget i den förstnämnda parten om de villkor som avtalats mellan företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, ska denna andra part genomföra vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för inkomsten där. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i detta avtal. Artikel 4 Allmän bestämmelse Om en part avser att justera ett företags inkomst i enlighet med de principer som anges i artikel 3, ska den i överensstämmelse med sin lagstiftning i god tid meddela företaget detta och ge företaget tillfälle att underrätta det andra företaget så att det i sin tur kan underrätta den andra parten. Den part som lämnar ett sådant meddelande är emellertid inte förhindrad att genomföra den föreslagna justeringen. Artikel 5 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse 1. Om ett företag anser att en part eller båda parterna, i ett fall som omfattas av detta avtal, vidtagit åtgärder som för företaget medför eller kommer att medföra dubbelbeskattning, kan det, utan att detta påverkar dess rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i denna parts interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den part där det har hemvist. Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då företaget i fråga fick vetskap om den åtgärd som strider mot eller sannolikt kan antas strida mot de principer som anges i artikel 3. Den behöriga myndigheten ska därefter utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten i den andra parten. 2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska myndigheten söka avgöra saken genom ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra parten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats genomförs utan hinder av tidsgränser i parternas interna lagstiftning. 3. Parternas behöriga myndigheter ska genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. 4. Parternas behöriga myndigheter kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa överenskommelse i den mening som avses i föregående punkter. Artikel 6 Ikraftträdande 1. Detta avtal träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av de skriftliga underrättelser – som parterna ska lämna när de åtgärder vidtagits som krävs enligt respektive parts lagstiftning – har lämnats. Avtalet ska tillämpas på skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då avtalet träder i kraft eller senare. 2. Utan hinder av punkt 1, är detta avtal endast tillämpligt när avtalet mellan Konungariket Sverige och Jersey om utbyte av upplysningar i skatteärenden undertecknat den 28 oktober 2008 är tillämpligt. Artikel 7 Upphörande 1. Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en part. Vardera parten kan skriftligen säga upp avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla i fråga om skatt som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare. 2. Utan hinder av punkt 1, upphör detta avtal att gälla, utan uppsägning, den dag då avtalet mellan Konungariket Sverige och Jersey om utbyte av upplysningar i skatteärenden undertecknat den 28 oktober 2008 upphör att gälla. Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal. Som skedde i Helsingfors den 28 oktober 2008 i två exemplar på engelska språket. För Konungariket Sveriges regering Anders Borg För Jerseys regering Frank Walker