Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1118 · Visa register
Lag (2009:1118) om avtal mellan Sverige och Bermuda om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2009-11-19
Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:1137
Ikraft: 2009-12-31 överg.best.
1 § Det avtal mellan Konungariket Sverige och Bermuda om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap som undertecknades den 16 april 2009 ska gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på engelska och framgår av bilaga till denna lag. 2 § Avtalets beskattningsregler ska tillämpas endast till den del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle föreligga. Övergångsbestämmelser 2009:1118 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 2. Denna lag ska tillämpas a) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft eller senare, och b) i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som närmast följer efter den dag då lagen träder i kraft eller senare. Bilaga AGREEMENT BETWEEN THE KINGDOM OF SWEDEN AND BERMUDA ON THE ACCESS TO MUTUAL AGREEMENT PROCEDURES IN CONNECTION WITH THE ADJUSTMENT OF PROFITS OF ASSOCIATED ENTERPRISES The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of Bermuda, desiring to conclude an Agreement on the access to mutual agreement procedures in connection with the adjustment of profits of associated enterprises, have agreed as follows: Article 1 Taxes covered The taxes to which this Agreement shall apply are: (a) in Bermuda: (i) any tax imposed by Bermuda which is substantially similar to the existing taxes of Sweden to which this Agreement applies, but does not include payroll tax (hereinafter referred to as “Bermudian tax”); (b) in Sweden: (i) the national income tax (den statliga inkomstskatten); and (ii) the municipal income tax (den kommunala inkomstskatten) (hereinafter referred to as “Swedish tax”). Article 2 Definitions 1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires: (a) the term “Party” means Bermuda or Sweden as the context requires; the term “Parties” means Bermuda and Sweden; (b) the term “Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used in a geographical sense, includes the national territory, the territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over which Sweden in accordance with international law exercises sovereign rights or jurisdiction; (c) the term “Bermuda” means the Islands of Bermuda; (d) the term “resident of a Party” means (i) in Sweden, any person, who under the law of Sweden is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature; this term, however, does not include a person who is liable to tax in Sweden in respect only of income from sources in Sweden; (ii) in Bermuda, an individual ordinarily resident in Bermuda, and a company, partnership or other entity created under the laws of Bermuda; provided that an entity created under the laws of Bermuda shall not be deemed to be resident in Bermuda unless its effective management is carried on in Bermuda; (e) the term “enterprise” applies to the carrying on of any business; (f) the term “enterprise of a Party” means an enterprise carried on by a resident of a Party; (g) the term “competent authority” means (i) in the case of Bermuda, the Minister of Finance, or an authorised representative; (ii) in the case of Sweden, the Minister of Finance, or an authorised representative or the authority which is designated as a competent authority for the purposes of this Agreement. 2. As regards the application of this Agreement at any time by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party. Article 3 Principles applying to the adjustment of profits of associated enterprises Where: (a) an enterprise of a Party participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Party, or (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Party and an enterprise of the other Party, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. Article 4 Mutual agreement procedures 1. Where an enterprise considers that, in any case to which this Agreement applies, the principles set out in Article 3 have not been observed, it may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of the Party concerned, present its case to the competent authority of the Party of which it is a resident. The case must be presented within three years from the first notification of the action which is contrary or is likely to be contrary to the principles set out in Article 3. The competent authority shall then without delay notify the competent authority of the other Party. 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Party, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Parties. 3. The competent authorities of the Parties shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. 4. The competent authorities of the Parties may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. Article 5 Entry into force 1. Each of the Parties shall notify the other in writing of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Agreement. 2. The Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the receipt of the later of these notifications and shall thereupon have effect (i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the year next following the date on which the Agreement enters into force; (ii) in respect of other taxes on income, on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the date on which the Agreement enters into force. 3. Notwithstanding paragraph 2, this Agreement shall only have effect when the Agreement signed on 16 April 2009 between the Kingdom of Sweden and Bermuda on the exchange of information with respect to taxes shall have effect. Article 6 Termination 1. This Agreement shall remain in force until terminated by a Party. Either Party may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving written notice of termination at least six months before the end of any calendar year. In such case, the Agreement shall cease to have effect (i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of January of the year next following the end of the six month period; (ii) in respect of other taxes on income, on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the year next following the end of the six month period. 2. Notwithstanding paragraph 1, this Agreement will be terminated, without giving notice of termination, on the date of termination of the Agreement signed on 16 April 2009 between the Kingdom of Sweden and Bermuda on the exchange of information with respect to taxes. In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed this Agreement. Done at Washington, this 16th day of April 2009, in duplicate in the English language. For the Government of the Kingdom of Sweden Jonas Hafström For the Government of Bermuda Paula Ann Cox (Översättning) AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGE OCH BERMUDA OM FÖRFARANDE FÖR ÖMSESIDIG ÖVERENSKOMMELSE VID JUSTERING AV INKOMST MELLAN FÖRETAG I INTRESSEGEMENSKAP Konungariket Sveriges regering och Bermudas regering, som önskar ingå ett avtal om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap, har kommit överens om följande: Artikel 1 Skatter som omfattas av avtalet De skatter på vilka detta avtal tillämpas är: a) i Bermuda: 1) varje skatt som tas ut i Bermuda och som är av i huvudsak likartat slag som de för närvarande utgående skatterna i Sverige på vilka detta avtal tillämpas, men som inte inbegriper skatt på löneutbetalningar (i det följande benämnda ”skatt i Bermuda”), 1) den statliga inkomstskatten, och b) i Sverige: 2) den kommunala inkomstskatten (i det följande benämnda ”svensk skatt”). Artikel 2 Definitioner 1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse: a) ”part” avser Bermuda eller Sverige, beroende på sammanhanget; ”parterna” avser Bermuda och Sverige, b) ”Sverige” avser Konungariket Sverige och inbegriper, när uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion, c) ”Bermuda” avser Bermudaöarna, d) ”person med hemvist i en part” avser 1) i Sverige, person som enligt lagstiftningen i Sverige är skattskyldig där på grund av domicil, bosättning, plats för företagsledning, plats för bildande eller annan liknande omständighet. Detta uttryck inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i Sverige endast för inkomst som har källa i Sverige, 2) i Bermuda, fysisk person som enligt lagstiftningen i Bermuda är stadigvarande bosatt där (”ordinarily resident”) och bolag, handelsbolag eller annat subjekt som är bildat enligt lagstiftningen i Bermuda. Ett subjekt som är bildat enligt lagstiftningen i Bermuda anses inte ha hemvist i Bermuda om inte dess verkliga ledning utövas i Bermuda, e) ”företag” avser bedrivandet av varje form av rörelse, f) ”företag i en part” avser företag som bedrivs av en person med hemvist i en part, g) ”behörig myndighet” avser 1) i fråga om Bermuda, finansministern eller dennes befullmäktigade ombud, 2) i fråga om Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig myndighet vid tillämpningen av detta avtal. 2. Då en part tillämpar avtalet vid någon tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat, varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet tilllämpas och den betydelse som uttrycket har enligt tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde framför den betydelse uttrycket har enligt annan lagstiftning i denna part. Artikel 3 Principer för justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap I fall då: (a) ett företag i en part direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra parten eller äger del i detta företags kapital, eller (b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller kontrollen av såväl ett företag i en part som ett företag i den andra parten eller äger del i båda dessa företags kapital, iakttas följande. Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från vad som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed. Artikel 4 Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse 1. Om ett företag, i ett fall som omfattas av detta avtal, anser att principerna som anges i artikel 3 inte har iakttagits, kan det, utan att det påverkar dess rätt att använda sig av de rättsmedel som finns att tillgå enligt den berörda partens interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga myndigheten i den part där företaget har hemvist. Saken ska läggas fram inom tre år från den tidpunkt då företaget i fråga fick vetskap om den åtgärd som strider mot eller sannolikt kan antas strida mot de principer som anges i artikel 3. Den behöriga myndigheten ska därefter utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten i den andra parten. 2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, ska den behöriga myndigheten söka avgöra saken genom en ömsesidig överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra parten i syfte att undvika beskattning som strider mot avtalet. Överenskommelse som träffas genomförs utan hinder av tidsgränser i parternas interna lagstiftning. 3. Parternas behöriga myndigheter ska genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av avtalet. 4. Parternas behöriga myndigheter kan träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa sådan överenskommelse som avses i föregående punkter. Artikel 5 Ikraftträdande 1. Vardera parten ska skriftligen underrätta den andra parten om när de åtgärder vidtagits enligt respektive parts lagstiftning som krävs för att detta avtal ska träda i kraft. 2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter den dag då den sista av dessa underrättelser tas emot och ska tillämpas 1) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare, 2) i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då avtalet träder i kraft eller senare. 3. Utan hinder av punkt 2, är detta avtal endast tillämpligt under tid då avtalet mellan Konungariket Sverige och Bermuda om utbyte av upplysningar avseende skatter undertecknat den 16 april 2009 är tillämpligt. Artikel 6 Upphörande 1. Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en part. Vardera parten kan säga upp avtalet genom att på diplomatisk väg lämna skriftlig underrättelse härom minst sex månader före utgången av något kalenderår. I händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla 1) i fråga om källskatter, på belopp som betalas eller tillgodoförs den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare, 2) i fråga om andra skatter på inkomst, på skatter som tas ut för beskattningsår som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter utgången av sexmånadersperioden eller senare. 2. Utan hinder av punkt 1, upphör avtalet att gälla, utan underrättelse om uppsägning, den dag då avtalet mellan Konungariket Sverige och Bermuda om utbyte av upplysningar avseende skatter undertecknat den 16 april 2009 upphör att gälla. Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal. Som skedde i Washington den 16 april 2009, i två exemplar på engelska språket. För Konungariket Sveriges regering Jonas Hafström För Bermudas regering Paula Ann Cox