Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:251 · Visa register
Förordning (2009:251) om bearbetningsanläggningar för vattenbruksdjur
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2009-03-26
Ikraft: 2009-04-15
Författningen har upphävts genom: SFS 2021:261
Upphävd: 2021-04-21
1 § I denna förordning betyder vattenbruksdjur: alla vattenlevande djur i alla levnadsstadier, inklusive ägg och mjölke eller könsceller, som föds upp på en vattenbruksanläggning eller i ett område för blötdjursodling, inklusive sådana vattenbruksdjur som tillförts anläggningen eller området för blötdjursodlingen efter att ha levt i vilt tillstånd, godkänd bearbetningsanläggning: ett livsmedelsföretag som är godkänt enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung och enligt 2 §. 2 § Jordbruksverket ansvarar för att pröva och godkänna bearbetningsanläggningar. Jordbruksverket ska tilldela varje godkänd bearbetningsanläggning ett unikt godkännandenummer. Jordbruksverket ska inhämta de uppgifter från kommunerna som behövs för prövningen enligt första stycket. Jordbruksverket ska underrätta Livsmedelsverket om godkännandet och förse Livsmedelsverket med de uppgifter som behövs för registrering enligt 3 §. 3 § Livsmedelsverket ska registrera följande uppgifter om godkända bearbetningsanläggningar: 1. bearbetningsanläggningens namn och adress samt övriga kontaktuppgifter (telefonnummer, faxnummer och e-postadress), 2. registreringsnummer och datum för godkännande, identifieringskoder eller identifieringsnummer samt definierade produktionsvillkor och andra uppgifter som haft betydelse för godkännandet eller godkännandena, 3. bearbetningsanläggningens geografiska läge, om möjligt angivet genom GIS-koordinater, 4. uppgifter om bearbetningsanläggningens system för rening av utloppsvatten, och 5. vilka arter av vattenbruksdjur som hanteras i bearbetningsanläggningen. 4 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om registrering av flyttningar av vattenbruksdjur och vattenbruksprodukter till och från bearbetningsanläggningar. 5 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från tillämpningen av kraven i artikel 18 i rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur, ändrat genom kommissionens direktiv 2008/53/EG, på vattenbruksdjur av arter som är mottagliga för en eller flera av sjukdomarna som förtecknas i bilaga IV, del II, till direktivet eller produkter av sådana djur som släpps ut på marknaden utan vidarebearbetning för att användas som livsmedel, som är förpackade i detaljhandelsförpackningar enligt förpacknings- och märkningsbestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att kraven i artikel 18.2 i rådets direktiv 2006/88/EG ska gälla även levande blötdjur och kräftor av arter som är mottagliga för en eller flera av de sjukdomar som förtecknas i bilaga IV, del II, till direktivet, och som sätts ut tillfälligt i gemenskapens vatten eller förs in på leveransanläggningar, reningsanläggningar eller liknande företag.