Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:313 · Visa register
Lag (2008:313) om jämställdhetsbonus
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2008-05-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2015:675
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2016:1295
Upphävd: 2017-01-01
Allmänna bestämmelser 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om stimulansåtgärder för att öka jämställdheten när det gäller föräldraledighet och deltagande i arbetslivet (jämställdhetsbonus). 2 § Försäkringskassan beslutar i ärenden om jämställdhetsbonus. Jämställdhetsbonus beräknas och betalas ut månadsvis utan ansökan. Lag (2011:1085). 3 § Rätt till jämställdhetsbonus har föräldrar som har gemensam vårdnad om ett barn. Med föräldrar som har gemensam vårdnad likställs personer som avses i 11 kap. 4 § 3 och 4 socialförsäkringsbalken. Lag (2010:1302). 4 § Vid tillämpning av denna lag beaktas endast sådan föräldrapenning som enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken har lämnats på sjukpenningnivån eller grundnivån. Lag (2010:1302). 5 § Jämställdhetsbonus betalas till ett barns båda föräldrar och utgör för var och en av föräldrarna 50 kronor per bonusdag. Vid flerbarnsfödsel lämnas jämställdhetsbonus gemensamt för barnen. Lag (2011:1085). 6 § Har upphävts genom lag (2011:1085). Dagar för vilka jämställdhetsbonus lämnas 7 § Bonusdagar är de dagar för vilka föräldrapenning har tagits ut av den förälder som har tagit ut föräldrapenning under lägst antal dagar. Har föräldrarna tagit ut föräldrapenning under lika många dagar utgörs bonusdagarna av de dagar för vilka föräldrapenning har tagits ut av den ena föräldern. Bonusdagarna omfattar inte sådana dagar för vilka båda föräldrarna samtidigt har tagit ut föräldrapenning enligt 12 kap. 4 a § socialförsäkringsbalken. Detsamma gäller de första 90 dagarna för vilka en förälder ensam har tagit ut föräldrapenning. Lag (2015:675). 8 § Vid beräkningen av jämställdhetsbonus för en månad ska det sammanlagda antalet bonusdagar enligt 7 § minskas med det antal bonusdagar för vilka det för barnet tidigare har betalats ut jämställdhetsbonus. Lag (2011:1085). 9 § Har upphävts genom lag (2011:1085). 10 § Har upphävts genom lag (2011:1085). 11 § Vid beräkning av antalet dagar ska dagar för vilka föräldrapenning har lämnats med kvotdel enligt 12 kap. 9 § socialförsäkringsbalken räknas om så att de för respektive månad motsvarar antal dagar med hel föräldrapenning, varvid dag med halv föräldrapenning avrundas uppåt. Lag (2011:1085). 12 § Har upphävts genom lag (2011:1085). 13 § Har upphävts genom lag (2011:1085). 14 § Har upphävts genom lag (2011:1085). 15 § Har upphävts genom lag (2011:1085). Övriga bestämmelser 16 § Försäkringskassan ska besluta om återbetalning av jämställdhetsbonus, om bonus har betalats ut felaktigt eller med för högt belopp och den som har fått bonusen har insett eller skäligen borde ha insett detta. Försäkringskassan ska också besluta om återbetalning av jämställdhetsbonus, om bonus har betalats ut felaktigt eller med för högt belopp till följd av att föräldrapenning ska återbetalas med stöd av 108 kap. 2 § socialförsäkringsbalken. Om det finns särskilda skäl får Försäkringskassan helt eller delvis efterge krav på återbetalning. Vad som föreskrivs om ränta i 108 kap. 15, 16, 19 och 21 §§ socialförsäkringsbalken ska tillämpas på beslut om återbetalning enligt denna paragraf. Lag (2011:1085). 17 § För jämställdhetsbonus gäller följande bestämmelser i socialförsäkringsbalken - 110 kap. 31 § och 115 kap. 4 § om uppgiftsskyldighet, - 113 kap. 3-9 §§ om ändring och omprövning, och - 113 kap. 10-17, 19, 20 och 21 §§ om överklagande. Lag (2013:111). 18 § Försäkringskassans beslut enligt denna lag får fattas genom automatiserad behandling av Försäkringskassan när skälen för beslutet får utelämnas enligt 20 § första stycket 1 förvaltningslagen (1986:223). Övergångsbestämmelser 2008:313 Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008 och tillämpas på föräldrapenning som lämnas för barn som är födda efter den 30 juni 2008 eller, vid adoption, för barn som den försäkrade har fått i sin vård efter nämnda tidpunkt. Lag (2009:552). 2009:200 Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas första gången i fråga om 2010 års taxering. På regeringens vägnar 2009:552 Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas på jämställdhetsbonus för tid från och med den 1 juli 2008. 2011:1085 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för jämställdhetsbonus som avser tid före ikraftträdandet. 3. När jämställdhetsbonus beräknas för tid efter ikraftträdandet ska från antalet bonusdagar avräknas även det antal dagar för vilka bonus skulle ha tillgodoförts för tid före ikraftträdandet såsom om ansökan om jämställdhetsbonus hade lämnats. 4. Jämställdhetsbonus enligt de nya föreskrifterna betalas ut första gången i mars månad 2012. 2013:111 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013. 2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet. 2015:675 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för jämställdhetsbonus för ett barn som har fötts före ikraftträdandet, eller vid adoption, när den som adopterat barnet har fått barnet i sin vård före ikraftträdandet. 2016:1295 Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om jämställdhetsbonus som avser tid före den 1 januari 2017.