Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:205 · Visa register
Lag (2008:205) om lagerskatt på flygbensin
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2008-04-24
Ikraft: 2008-07-01
1 § Den som den 1 juli 2008 innehar flygbensin (KN-nr 2710 11 31) ska betala lagerskatt till staten enligt denna lag. 2 § Lagerskatt tas ut för flygbensin som före den 1 juli 2008 har köpts in befriat från skatt med stöd av 6 a kap. 1 § 5 och 8 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi. Första stycket gäller inte för flygbensin som är avsedd att förbrukas i luftfartygsmotorer i provbädd eller i liknande anordning. Lagerskatt tas endast ut för den del av flygbensinen som överstiger 1 000 liter och som lagras på annat sätt än i ett luftfartyg. 3 § Lagerskatt tas ut med de belopp som anges för flygbensin i 2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi. 4 § Den som är skyldig att betala lagerskatt ska till beskattningsmyndigheten redovisa sitt innehav av flygbensin som ska beskattas enligt denna lag i en sådan särskild skattedeklaration som avses i 10 kap. 32 a § första stycket skattebetalningslagen (1997:483). Deklarationen ska ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den 26 augusti 2008. I övrigt tillämpas vad som sägs i skattebetalningslagen om 1. skyldighet att lämna deklaration i 10 kap., 2. beskattningsbeslut i 11 kap., 3. ansvar för skatt i 12 kap., 4. befrielse från betalningsskyldighet i 13 kap., 5. utredning i skatteärenden i 14 kap., 6. skattetillägg och förseningsavgift i 15 kap., 7. inbetalning av skatt i 16 kap., 8. anstånd med inbetalning av skatt i 17 kap., 9. återbetalning av skatt i 18 kap., 10. ränta i 19 kap., 11. indrivning i 20 kap., 12. omprövning i 21 kap., 13. överklagande i 22 kap., och 14. övriga bestämmelser i 23 kap.