Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:1338 · Visa register
Förordning (2008:1338) med instruktion för Rikstrafiken
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 2008-12-11
Ikraft: 2009-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1831
Upphävd: 2011-01-01
1 § Rikstrafiken ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås med fokus på en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken. Rikstrafiken ska verka för utveckling och samordning av den interregionala kollektiva persontrafiken. Rikstrafiken ska följa kollektivtrafikens utveckling och särskilt kartlägga brister i den interregionala kollektiva persontrafiken. 2 § Rikstrafiken ska ingå och ansvara för statens avtal om 1. transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik, inklusive flygtrafik, som inte upprätthålls i annan regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift, samt 2. linjesjöfart till Gotland. Rikstrafiken får svara för statens avtal om transportpolitiskt motiverad internationell kollektiv persontrafik som inte upprätthålls i trafikhuvudmännens regi och där det saknas förutsättningar för kommersiell drift. I de avtal Rikstrafiken svarar för ska Rikstrafiken väga in behovet av funktionella arbetsmarknadsregioner. 3 § Rikstrafiken får 1. fatta beslut om att teckna avtal om ny trafik och om villkoren för denna trafik, om att förändra utbudet av trafik, samt besluta om att lägga ned trafik som bedrivs under avtal, under förutsättning att regeringen inte beslutat något annat, 2. göra insatser för att komplettera trafik som i huvudsak faller under trafikhuvudmännens ansvar om det bedöms viktigt för den interregionala kollektiva persontrafiken, och under förutsättning att sådana insatser inte ersätter det ansvar trafikhuvudmännen har enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik, 3. besluta om sådan upphandling som anges i 4 kap. 5 § järnvägsförordningen (2004:526). 4 § Rikstrafiken ska 1. genom överläggningar med övriga berörda parter främja frivilliga samverkanslösningar, 2. verka för att information, tidtabeller och biljettsystem för kollektiv persontrafik samordnas, 3. verka för att handikappanpassningen av kollektiva färdmedel samordnas mellan samtliga trafikslag, 4. se till att de rutiner som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för företagen. Ledning 5 § Rikstrafiken leds av en styrelse. 6 § Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter. Anställningar 7 § Generaldirektören är myndighetschef.