Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:1330 · Visa register
Förordning (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2008-12-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:1566
Ikraft: 2009-02-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för att finansiera 1. den del av verksamheten vid Energimarknadsinspektionen som sker enligt naturgaslagen (2005:403) och föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen (tillsynsavgift), och 2. den del av verksamheten vid Statens energimyndighet (Energimyndigheten) som sker enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 av den 25 oktober 2017 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 994/2010 samt enligt lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen (försörjningstrygghetsavgift). Förordning (2018:1566). 1 a § Denna förordning är meddelad med stöd av – 10 kap. 5 § naturgaslagen (2005:403) i fråga om 2 och 3 §§, 6 § första stycket, 7 och 10–12 §§, – 8 § lagen (2012:273) om trygg naturgasförsörjning i fråga om 2 och 3 §§, 8 § första stycket och 9–12 §§, och – 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser. Förordning (2015:297). 1 b § Med undre värmevärde avses i denna förordning den värmemängd som utvecklas vid fullständig förbränning av 1 normalkubikmeter gas efter värmning eller kylning till temperaturen 25 grader Celsius och under ett tryck om 1,01325 bar (a) samt luftöverskott av samma temperatur och tryck som naturgasen, samt med förbränningsprodukterna kylda till 25 grader Celsius och med det vid förbränningen uppkomna vattnet i gasfas. I övrigt har ord och uttryck i denna förordning samma betydelse som i naturgaslagen (2005:403). Förordning (2015:297). 2 § Avgift enligt denna förordning ska betalas av den som innehar en naturgasledning och som överför naturgas i en uttagspunkt. Den som överför naturgas uteslutande för egen räkning ska dock inte betala sådan avgift. Förordning (2015:297). Beräkning av avgifter 3 § Avgiften ska beräknas på den samlade energimängden i den naturgas som den som innehar en naturgasledning överför i uttagspunkter på naturgasledningen. Förordning (2015:297). 4 § Har upphävts genom förordning (2015:297). 5 § Har upphävts genom förordning (2015:297). Tillsynsavgift 6 § Tillsynsavgiften ska betalas till Energimarknadsinspektionen. Energimarknadsinspektionen ska lämna uppgift till den avgiftsskyldige om storleken av den tillsynsavgift som ska betalas vid varje betalningstillfälle. 7 § Tillsynsavgiften uppgår till 0,05 öre per levererad kilowattimme undre värmevärde. Förordning (2015:297). Försörjningstrygghetsavgift 8 § Försörjningstrygghetsavgiften ska betalas till Energimyndigheten. Energimyndigheten ska lämna uppgift till den avgiftsskyldige om storleken av den försörjningstrygghetsavgift som ska betalas vid varje betalningstillfälle. Förordning (2012:277). 9 § Försörjningstrygghetsavgiften uppgår till 0,05 öre per levererad kilowattimme undre värmevärde. Förordning (2015:297). Rapportering 10 § Den som är avgiftsskyldig enligt denna förordning ska senast en månad efter utgången av varje kalenderkvartal till Energimarknadsinspektionen rapportera energimängden i den naturgas som överförts i uttagspunkterna angivet i kilowattimmar undre värmevärde. Energimarknadsinspektionen ska vidarebefordra uppgifter som lämnas enligt första stycket till Energimyndigheten. Förordning (2015:297). Betalning 11 § Den som är avgiftsskyldig enligt denna förordning ska efter debitering betala avgiften kvartalsvis senast två månader efter utgången av varje kvartal. Bemyndigande 12 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om hur överföring av naturgas ska rapporteras. Förordning (2012:277). Överklagande 13 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:1039). Övergångsbestämmelser 2008:1330 1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009, då förordningen (2000:672) om naturgasavgift ska upphöra att gälla. 2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter hänförliga till tiden före ikraftträdandet. 3. Vid fullgörandet av rapporteringsskyldigheten enligt 10 § första stycket ska den avgiftsskyldige när det gäller första kvartalet 2009 lämna särskild uppgift om den mängd naturgas som överförts under januari månad. 2012:277 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana avgifter som avser tid före ikraftträdandet. 2014:346 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana avgifter som avser tid före ikraftträdandet. 2015:297 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana avgifter som avser tid före ikraftträdandet.