Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:1328 · Visa register
Förordning (2008:1328) med instruktion för Nämnden mot diskriminering
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet MRD
Utfärdad: 2008-12-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:138
Ikraft: 2009-01-01
Uppgifter 1 § Nämnden mot diskriminering är en förvaltningsmyndighet som prövar framställningar om vitesförelägganden enligt 4 kap. 5 § diskrimineringslagen (2008:567) och överklaganden av beslut om vitesförelägganden enligt 4 kap. 4 § samma lag. Ledning 2 § Myndigheten leds av en nämnd. 3 § Nämnden ska bestå av en ordförande, en vice ordförande och elva andra ledamöter. För varje ledamot ska det finnas en personlig ersättare. Organisation 4 § Hos Nämnden mot diskriminering finns en sekreterare. 5 § Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt nämnden i den omfattning som myndigheterna kommer överens om. Ärendenas handläggning 6 § Dagbok ska föras över ärendena och de handlingar som kommer in i dessa. Nämnden får meddela närmare föreskrifter om detta i arbetsordningen. 7 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Ordföranden säger dock sin mening först. Om någon ledamot vid föredragningen av ett ärende anser att förhandling ska hållas, gäller den meningen som nämndens beslut. 8 § I kallelser till förhandlingar i ärenden om vitesförelägganden ska den som framställningen riktas mot upplysas om att ärendet kan avgöras även om han eller hon uteblir. 9 § Om nämnden skjuter upp en påbörjad förhandling, ska förhandlingen återupptas så snart som möjligt. En ny förhandling behöver inte hållas på grund av ett sådant uppehåll. 10 § Beslut som innebär att ärenden enligt 1 § avgörs på annat sätt än genom avskrivning ska sättas upp särskilt och skrivas under av ordföranden. 11 § Har upphävts genom förordning (2011:168). 12 § Har upphävts genom förordning (2011:168). 13 § En kopia av ett sådant beslut som avses i 10 § ska sändas till Diskrimineringsombudsmannen i vanligt brev samma dag som beslutet meddelas. 14 § Nämnden får besluta om ersättning av allmänna medel åt den som efter beslut av nämnden har gjort en utredning i ett ärende eller på kallelse har inställt sig för att höras inför nämnden. Sådan ersättning får dock inte beviljas den som är part i ärendet. 15 § Nämnden får bevilja den som en framställning riktas mot och som har inställt sig till en förhandling ersättning av allmänna medel för kostnader för resa och uppehälle, om nämnden finner att sådan ersättning skäligen bör lämnas. 16 § I fråga om ersättning enligt 14 eller 15 § tillämpas förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m. och kungörelsen (1973:261) om utbetalning av vissa ersättningar i mål eller ärende vid domstol, m.m. Uppdrag 17 § Ledamöter i Nämnden mot diskriminering får inte vara underåriga eller i konkurstillstånd eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. 18 § Ordföranden, vice ordföranden och ytterligare två ledamöter i nämnden utses bland personer som inte företräder arbetsgivar- eller arbetstagarintressen eller organisation som representerar en viss diskrimineringsgrund. Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurist och ha erfarenhet av tjänstgöring som domare. Någon av de ledamöter som avses i första stycket ska ha särskild kunskap om utbildningsområdet. 19 § Av de övriga ledamöterna i nämnden utses 1. en efter förslag av Arbetsgivarverket, 2. en efter förslag av Sveriges Kommuner och Regioner, 3. en efter förslag av Landsorganisationen i Sverige, 4. en efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation, 5. en efter förslag av Sveriges akademikers centralorganisation, 6. en bland personer som kan anses företräda privata arbetsgivarintressen, 7. en bland personer som kan anses företräda etniska eller religiösa minoriteter i Sverige, 8. en efter förslag av Funktionsrätt Sverige, och 9. en efter förslag av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Förordning (2020:138). 20 § Vad som föreskrivs i 17-19 §§ om ordföranden, vice ordföranden och övriga ledamöter i nämnden gäller även deras ersättare. 21 § I ärenden som avser ett vitesföreläggande mot en arbetsgivare, ska lika många ledamöter för vardera arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan delta. I ärenden som avser ett vitesföreläggande mot en utbildningsanordnare ska den ledamot delta som har särskild kunskap om utbildningsområdet. 22 § I ärenden som prövas enligt bestämmelser som har till syfte att motverka diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska den ledamot delta som utsetts bland personer som kan anses företräda etniska eller religiösa minoriteter i Sverige. I ärenden som prövas enligt bestämmelser som har till syfte att motverka diskriminering på grund av funktionsnedsättning ska den ledamot delta som utsetts efter förslag av Funktionsrätt Sverige. I ärenden som prövas enligt bestämmelser som har till syfte att motverka diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck ska den ledamot delta som utsetts efter förslag av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Förordning (2020:138). 23 § Nämnden får i sin arbetsordning meddela närmare föreskrifter om grunderna för ledamöternas tjänstgöring och nämndens sammansättning. I övrigt bestäms nämndens sammansättning i ett visst ärende av ordföranden. Årlig redogörelse 24 § Nämnden mot diskriminering ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret. Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på nämnden. Undantag från myndighetsförordningen 25 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Nämnden mot diskriminering: - 5 § om delegering, - 7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete, - 16 § om beslutförhet vid brådskande ärenden, - 27 § om rätt att företräda staten vid domstol, - 28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse, och - 29 § om ärendeförteckning. Övergångsbestämmelser 2011:168 Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 15–17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.