Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:850 · Visa register
Förordning (2008:850) med instruktion för Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut
Departement: Finansdepartementet FPM
Utfärdad: 2008-11-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 2015:1040
Ikraft: 2008-11-10
Författningen har upphävts genom: SFS 2016:816
Upphävd: 2016-07-01
Uppgifter m.m. 1 § Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut har till uppgift att pröva ansökningar enligt 9 § tredje stycket lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och överklaganden enligt 25 §. Förordning (2015:1040). Ledning 2 § Myndigheten leds av en nämnd. Organisation 3 § Kammarkollegiet utför mot ersättning administrativa uppgifter åt myndigheten enligt avtal mellan myndigheterna. Handläggning av ärenden enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti 4 § Inkommande ärenden ska fördelas mellan ordföranden och vice ordföranden. Grunderna för fördelningen ska anges i arbetsordningen. Ordföranden och vice ordföranden ansvarar för beredningen av de ärenden som tilldelats dem. 5 § Ärenden som avses i 9 § tredje stycket och 25 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska handläggas skyndsamt samma lag. Förordning (2015:1040). Handläggning av administrativa ärenden 6 § Förutom att besluta i de ärenden som anges i 4 § myndighetsförordningen (2007:515) ska nämnden 1. yttra sig i lagstiftningsfrågor, 2. lämna en årlig redogörelse enligt 8 §, och 3. besluta om annat skiljande från tjänster eller uppdrag än avskedande. 7 § Ordföranden får avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden. Ordföranden får i enskilda fall lämna över till någon annan ledamot att avgöra ärenden som är av det slaget att de får avgöras av ordföranden. Det får också anges i arbetsordningen att någon annan ledamot än ordföranden får avgöra sådana ärenden. Årlig redogörelse 8 § Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret. Tillämpligheten av vissa förordningar 9 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten. Undantag från myndighetsförordningen 10 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten: - 5 § om delegering, - 7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete, - 15 och 16 §§ om beslutförhet, - 20 § om föredragning, - 21 § om myndighetens beslut, när det gäller andra beslut än dem som nämnden fattar i administrativa ärenden, - 24 § om ställföreträdare, - 27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, och - 29 § om ärendeförteckning.