Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:390 · Visa register
Förordning (2008:390) med instruktion för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2008-05-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:633
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:1216
Upphävd: 2010-01-01
Uppgifter 1 § Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar för specialpedagogiskt stöd enligt 2 § och för utbildning i specialskolan. Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna förordning eller av andra särskilda bestämmelser eller särskilda beslut. Specialpedagogiskt stöd 2 § Specialpedagogiska skolmyndigheten ska i specialpedagogiska frågor som rör barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder ge råd och stöd till huvudmän med ansvar för 1. förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, 2. utbildning inom det offentliga skolväsendet, 3. sådana fristående skolor som står under statlig tillsyn enligt 9 kap. skollagen (1985:1100), 4. sådan utbildning som avses i 10 kap. 1 och 2 §§ skollagen, och 5. utbildning som motsvarar förskoleklassen och som inte bedrivs av en godkänd fristående skola. 3 § Specialpedagogiska skolmyndigheten ska 1. anordna och medverka i kompetensutveckling, 2. sprida information till de huvudmän som avses i 2 § och till vårdnadshavare, 3. bedriva och medverka i specialpedagogisk utvecklingsverksamhet, 4. främja och informera om tillgången till anpassade läromedel för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder, 5. bistå de huvudmän som svarar för verksamheten med särskilda omvårdnadsinsatser för elever som går en Rh-anpassad utbildning med administrativa tjänster i samband med att hemkommuner och hemlandsting betalar ersättning för vissa kostnader för eleverna till dessa huvudmän enligt 5 kap. 31 a § skollagen (1985:1100), 6. administrera statliga stöd och bidrag enligt särskilda bestämmelser eller särskilda beslut, och 7. följa upp och utvärdera de verksamheter som fått statliga stöd och bidrag. 4 § Specialpedagogiska skolmyndigheten får utveckla, anpassa, framställa och distribuera sådana läromedel som avses i 3 § 4 i den utsträckning behoven inte kan tillgodoses på den kommersiella läromedelsmarknaden. Utbildning i specialskolan m.m. 5 § Specialpedagogiska skolmyndigheten är den styrelse för specialskolan som avses i 7 kap. 5 § skollagen (1985:1100). Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde verka för att de mål och riktlinjer för specialskolan som riksdagen och regeringen har beslutat förverkligas. 6 § Specialpedagogiska skolmyndigheten ska särskilt ansvara för samordning av resurser, planering, uppföljning och utvecklingsarbete för skolenheterna i syfte att stödja kvalitetsutvecklingen i skolorna och uppnå ökad måluppfyllelse. 7 § Specialpedagogiska skolmyndigheten ska bedriva undervisning för barn och ungdomar som 1. tagits emot för att fullgöra utbildning enligt 10 kap. 3 a § skollagen (1985:1100) vid ett särskilt resurscenter, eller 2. avses i punkterna 2, 3, 7 och 8 i övergångsbestämmelserna till lagen (1999:886) om ändring i skollagen. Utredning inom resurscenter 8 § Specialpedagogiska skolmyndigheten ska erbjuda specialpedagogisk utredning inom resurscenter för 1. barn och ungdomar med synskada samt barn och ungdomar med synskada och ytterligare funktionshinder, 2. barn och ungdomar med grav språkstörning, 3. döva eller hörselskadade barn och ungdomar som också är utvecklingsstörda, och 4. barn och ungdomar som är dövblindfödda. Utredning får vid behov även omfatta barn som inte har börjat i de verksamheter som avses i 2 och 7 §§. I verksamheten vid ett resurscenter ska det ingå att informera och utbilda lärare, annan personal samt vårdnadshavare. Samverkan 9 § Specialpedagogiska skolmyndigheten ska samverka med Statens skolverk, Statens skolinspektion samt andra myndigheter med ansvar för handikappfrågor i syfte att nå de utbildnings- och handikappolitiska målen inom skolområdet. Myndigheten ska samråda med de organisationer som företräder personer med funktionshinder. Förordning (2008:633). Ledning 10 § Specialpedagogiska skolmyndigheten leds av en myndighetschef. 11 § Vid Specialpedagogiska skolmyndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter. Organisation 12 § Det ska finnas en rektor för 1. varje skolenhet, och 2. ledningen av utbildningen för sådana barn och ungdomar som avses i 7 §. Beslutande organ 13 § Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten finns det ett särskilt beslutsorgan som benämns nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning. Nämnden ska 1. fullgöra de uppgifter som enligt 3 kap. 4 § skollagen (1985:1100) åligger huvudmannen för specialskolan, och 2. pröva frågor om intagning till Rh-anpassad utbildning vid vissa gymnasieskolor och andra frågor om rätt till sådan utbildning enligt 5 kap. 28 § skollagen. 14 § Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning består av myndighetschefen, som är ordförande, samt minst sex och högst tio andra ledamöter. I nämnden ska det bl.a. finnas företrädare för grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och specialskolan samt för personer med rörelsehinder. 15 § Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. 16 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom kontakter mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om inte heller detta hinns med eller är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden. 17 § Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning ansvarar för sina beslut. Nämnden ansvarar för sin verksamhet inför Specialpedagogiska skolmyndighetens ledning. 18 § Specialpedagogiska skolmyndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på ett tillförlitligt sätt. Ärendenas handläggning 19 § Specialpedagogiska skolmyndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att ordföranden i nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning får avgöra ärenden enligt 13 § som är av det slaget att de inte behöver avgöras av nämnden. 20 § Ärendena ska avgöras efter föredragning. Specialpedagogiska skolmyndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 19 § inte behöver föredras. Anställningar och uppdrag 21 § Generaldirektören är myndighetschef. 22 § Ledamöterna i nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning utses av Specialpedagogiska skolmyndigheten för en bestämd tid. Nämnden utser inom sig en vice ordförande. Behörighet till vissa anställningar 23 § Behörig som rektor enligt 12 § 2 är den som uppfyller kraven i 2 kap. 2 § skollagen (1985:1100). 24 § Vid anställning av lärare vid resurscentren ska 2 kap. 3, 4 och 5 §§ skollagen (1985:1100) tillämpas. 25 § I 9 kap. specialskoleförordningen (1995:401) finns bestämmelser om personal i specialskolan. Personalansvarsnämnd 26 § Vid Specialpedagogiska skolmyndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 27 § Specialpedagogiska skolmyndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101). Avgifter 28 § Specialpedagogiska skolmyndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 1-6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf. Överklagande 29 § Specialpedagogiska skolmyndighetens beslut i fråga om fördelning av bidrag får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2008:390 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008, då förordningen (1990:1110) med instruktion för Nämnden för Rh- anpassad utbildning och förordningen (2001:286) med instruktion för Specialpedagogiska institutet ska upphöra att gälla. 2. Vad regeringen i särskilda beslut angett om Specialpedagogiska institutet och Specialskolemyndigheten ska i stället avse Specialpedagogiska skolmyndigheten.