Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:991 · Visa register
Förordning (2007:991) med instruktion för Överklagandenämnden för högskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2007-11-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2015:547
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Överklagandenämnden för högskolan har till uppgift att pröva överklaganden av vissa beslut 1. inom universitetens och högskolornas område, 2. inom yrkeshögskolan, och 3. om kvalifikationer enligt förordningen (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Förordning (2015:547). Ledning 2 § Myndigheten leds av en nämnd. 3 § Vid prövning av överklaganden av beslut enligt 1 § 1 och 2 ska nämnden bestå av åtta ledamöter. Vid prövning av överklaganden av beslut enligt 1 § 3 ska nämnden bestå av tio ledamöter. Förordning (2015:547). 4 § Ordföranden och vice ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de andra ledamöterna ska minst tre vara jurister. Regeringen utser vice ordföranden. Det ska finnas högst tre ersättare som kan träda in i nämnden när någon annan ledamot än ordföranden har förhinder. En av dessa ersättare ska vara jurist. Ersättarna utses av regeringen för en bestämd tid. Vid prövning av överklaganden av beslut enligt 1 § 3 ska, utöver vad som anges i första och andra styckena, minst två av ledamöterna ha särskild sakkunskap om utbildning inom den privata sektorn eller inom folkbildningen. För dessa ledamöter ska det finnas minst en ersättare. Förordning (2015:547). Organisation 5 § Universitetskanslersämbetet upplåter lokaler och sköter administrativa, föredragande och handläggande uppgifter åt nämnden. Förordning (2012:722). Beslutförhet 6 § Vid prövning av överklaganden av beslut enligt 1 § 1 och 2 är nämnden beslutsför när ordföranden och minst tre andra ledamöter, varav minst en jurist, är närvarande. Vid prövning av överklaganden av beslut enligt 1 § 3 är nämnden beslutsför när ordföranden och minst tre andra ledamöter, varav minst en jurist och minst en som har särskild sakkunskap om utbildning inom den privata sektorn eller inom folkbildningen, är närvarande. Förordning (2015:547). Undantag från myndighetsförordningen 7 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på nämnden: 7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete, 15 § om beslutförhet, 23 och 24 §§ om anställningar, 27 § om rätt att företräda staten vid domstol, och 28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse. Övergångsbestämmelser 2009:138 Denna förordning träder i kraft den 15 april 2009. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut inom kvalificerad yrkesutbildning som bedrivs med stöd av punkten 2 eller 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2009:128) om yrkeshögskolan.