Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:934 · Visa register
Tillkännagivande (2007:934) om de EG-bestämmelser som kompletteras av epizootilagen (1999:657)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2007-11-15
Ikraft: 2007-11-27
Författningen har upphävts genom: SFS 2019:714
Upphävd: 2019-11-22
Regeringen tillkännager enligt 1 a § epizootilagen (1999:657) att följande bestämmelser i EG:s förordningar kompletteras av epizootilagens bestämmelser. Grundförordningar som kompletteras av epizootilagen i de delar de innehåller bestämmelser som faller inom lagens tillämpningsområde 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd (EUT L 165, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0882). Grundförordningar som kompletteras av epizootilagen i de delar som anges i det följande 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (EGT L 147, 31.5.2001, s. 1, Celex 32001R0999) - artikel 2, utom de delar som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, - artikel 5.1 och 5.5, - artiklarna 11-14, - artiklarna 15 och 16, utom de delar som kompletteras av livsmedelslagen (2006:804) eller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter. 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004R0852) - del A, punkt 4 h i bilaga I, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tilllämpningsområdet för epizootilagen, - del A, punkt 7 i bilaga I, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen. 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (EUT L 139, 30.4.2004, s. 55, Celex 32004R0853) - avsnitt I, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen, - avsnitt II, kapitel I, punkt 2 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen, - avsnitt IX, kapitel I, I, punkt 5 i bilaga III, såvitt gäller sjukdomar som faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen. 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (EUT L 139, 30.4.2004, s. 206, Celex 32004R0854) - artikel 4, såvitt gäller sådana uppgifter som faller inom tillämpningsområdet för epizootilagen. Övriga förordningar 6. Kommissionens förordning (EG) nr 1266/2007 av den 26 oktober 2007 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 2000/75/EG när det gäller bekämpning och övervakning av bluetongue och restriktioner för förflyttning av vissa djurarter som kan smittas av bluetongue (EUT L 283, 27.10.2007, s. 37, Celex 32007R1266).