Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:908 · Visa register
Förordning (2007:908) med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad: 2007-11-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:1092
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har till uppgift att avge utlåtanden enligt lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar. Ledning 2 § Myndigheten leds av en nämnd. 3 § Nämnden har den sammansättning som framgår av 10 § lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar. Organisation 4 § Hos myndigheten finns en sekreterare. 4 a § Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten. Förordning (2017:1092). Ärendenas handläggning 5 § Ärenden om utlåtanden som avses i 1 § avgörs av nämnden i dess helhet. Innan nämnden avger ett utlåtande ska den vid behov bereda arbetsgivaren och arbetstagaren tillfälle att yttra sig. 6 § Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta att lämna över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra ärenden som inte behöver prövas av nämnden. 7 § Ärendena avgörs efter muntlig förhandling eller efter föredragning. Nämnden får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i enskilda fall besluta att ärenden som avgörs enligt 6 § inte behöver föredras. 8 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. 9 § I fråga om jäv mot ledamot gäller bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare. Anställningar och uppdrag 10 § Nämndens ledamöter utses av regeringen enligt bestämmelserna i 10 § lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar. Undantag från myndighetsförordningen 11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten: 5 § om delegering, 15 och 16 §§ om beslutförhet, och 20 § om föredragning.