Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:859 · Visa register
Förordning (2007:859) med instruktion för Riksvärderingsnämnden
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2007-11-08
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Bestämmelser om Riksvärderingsnämndens uppgifter finns i förfogandelagen (1978:262), ransoneringslagen (1978:268) och förfogandeförordningen (1978:558). Ledning 2 § Myndigheten leds av en nämnd. Organisation 3 § Bestämmelser om nämndens sammansättning samt om hur nämndens ledamöter och ersättare utses finns i 19 och 20 §§ förfogandelagen (1978:262). 4 § Vid nämnden finns en sekreterare som utses av nämnden. Ärendenas handläggning 5 § Bestämmelser om beslutförhet och omröstning till beslut finns i 23 § förfogandelagen (1978:262). Dessa bestämmelser tillämpas också när nämnden avgör administrativa ärenden, om något annat inte följer av 20 § anställningsförordningen (1994:373). 6 § Nämnden sammanträder enligt ordförandens bestämmande eller när någon av nämndens övriga ledamöter begär det. 7 § Ärenden enligt förfogandelagen (1978:262), ransoneringslagen (1978:268) eller förfogandeförordningen (1978:558) avgörs efter muntlig förhandling eller föredragning. Andra ärenden avgörs efter föredragning. Myndigheten får dock i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som är av administrativ karaktär eller som rör utlämnande av handlingar och överklagande av nämndens beslut inte behöver föredras. 8 § Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokoll vid muntlig förhandling ska innehålla uppgifter om nämndens sammansättning och parterna samt en kort redogörelse för förhandlingens gång och för den utredning som läggs fram vid förhandlingen. I protokollet ska också antecknas vad som förekommer vid förhandlingen i fråga om yrkanden, medgivanden, bestridanden, invändningar, vitsordanden och utsagor av sakkunniga. Protokoll vid muntlig förhandling förs och undertecknas av sekreteraren. Protokoll vid föredragning förs och undertecknas av föredraganden. Protokollförare kan också vara någon annan som ordföranden förordnar. När protokollet är uppsatt gör ordföranden anteckning om detta på protokollet med angivande av dagen för anteckningen och utsättande av namn eller signatur. I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna i första och andra styckena om protokoll vid muntlig förhandling i tillämpliga delar. Årlig redogörelse 9 § Riksvärderingsnämnden ska senast den 1 mars varje år lämna en kortfattad redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret samt kostnaderna för den. Vidare ska nämnden senast den 1 mars varje år lämna en sammanställning till regeringen av behovet av resurser för nästkommande kalenderår. Tillämpligheten av vissa förordningar 10 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på Riksvärderingsnämnden. Undantag från myndighetsförordningen 11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Riksvärderingsnämnden: 4 § 3 om verksamhetsplan, 7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete, och 29 § om ärendeförteckning.