Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:858 · Visa register
Förordning (2007:858) med instruktion för de lokala värderingsnämnderna
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2007-11-08
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Bestämmelser om de lokala värderingsnämndernas uppgifter finns i förfogandelagen (1978:262), ransoneringslagen (1978:268) och förfogandeförordningen (1978:558). Ledning 2 § Myndigheterna leds av nämnder. Organisation 3 § Bestämmelser om nämndernas sammansättning samt om hur nämndernas ledamöter och ersättare utses finns i 25 och 26 §§ förfogandelagen (1978:262) och 20 § förfogandeförordningen (1978:558). 4 § Vid varje nämnd finns en sekreterare som utses av länsstyrelsen. Ärendenas handläggning 5 § Bestämmelser om beslutförhet och omröstning till beslut finns i 27 § förfogandelagen (1978:262). Dessa bestämmelser tillämpas också när nämnden avgör administrativa ärenden, om något annat inte följer av 20 § anställningsförordningen (1994:373). 6 § Nämnden sammanträder enligt länsstyrelsens eller ordförandens bestämmande. 7 § Ärenden enligt förfogandelagen (1978:262), ransoneringslagen (1978:268) eller förfogandeförordningen (1978:558) avgörs efter muntlig förhandling eller föredragning. Andra ärenden avgörs efter föredragning. Myndigheten får dock i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som är av administrativ karaktär eller som rör utlämnande av handlingar och överklagande av nämndens beslut inte behöver föredras. 8 § Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokoll vid muntlig förhandling ska innehålla uppgifter om nämndens sammansättning och parterna samt en kort redogörelse för förhandlingens gång och för den utredning som läggs fram vid förhandlingen. I protokollet ska det också antecknas vad som förekommer vid förhandlingen i fråga om yrkanden, medgivanden, bestridanden, invändningar, vitsordanden och utsagor av sakkunniga. Protokoll vid muntlig förhandling förs och undertecknas av sekreteraren. Protokoll vid föredragning förs och undertecknas av föredraganden. Protokollförare kan också vara någon annan som ordföranden förordnar. När protokollet är uppsatt, gör ordföranden anteckning om detta på protokollet med angivande av dagen för anteckningen och utsättande av namn eller signatur. I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna i första och andra styckena om protokoll vid muntlig förhandling i tillämpliga delar. Tillämpligheten av vissa förordningar 9 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på de lokala värderingsnämnderna. Undantag från myndighetsförordningen 10 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på de lokala värderingsnämnderna: 4 § 3 om verksamhetsplan, 7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete, och 29 § om ärendeförteckning.