Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:857 · Visa register
Förordning (2007:857) med instruktion för Statens räddningsverk
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2007-11-08
Ikraft: 2008-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:1002
Upphävd: 2009-01-01
Uppgifter Övergripande ansvar 1 § Statens räddningsverk ansvarar för följande frågor, i den mån det inte är en uppgift för någon annan myndighet: 1. räddningstjänst, olycks- och skadeförebyggande åtgärder samt sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning, och 2. transporter på land av farligt gods. Räddningsverket är också ansvarig myndighet för frågor om brandfarliga och explosiva varor samt frågor om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Räddningsverket har ett samlat ansvar, sektorsansvar, för miljöfrågor med anknytning till myndighetens verksamhetsområde. Räddningsverket ska inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter. Verksamhetsuppgifter 2 § Räddningsverket ska bedriva arbete med olycks- och skadeförebyggande åtgärder med målet att skydda människors liv, säkerhet och hälsa mot olyckor samt att förhindra eller begränsa skador på egendom och miljö. I Räddningsverkets arbete med frågor om brandfarliga och explosiva varor ska myndigheten verka för en säker hantering och import av brandfarliga och explosiva varor utan att motverka den tekniska utvecklingen eller handeln med andra länder. Räddningsverket ska verka för att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och begränsa konsekvenserna av de som sker. Vidare ska verket verka för att begränsa konsekvenserna av oljeutsläpp till sjöss när utsläppen når strandnära vattenområden och land. Räddningsverket ska även verka för att miljöaspekter beaktas i samhällets arbete för skydd mot olyckor. 3 § Räddningsverket ska bedriva utbildning som tillgodoser behov av kompetens hos kommuner och statliga myndigheter för att kunna utföra uppgifter som anges i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Räddningsverket ska därutöver kunna erbjuda 1. risk- och säkerhetsutbildningar som tillgodoser behov av kompetens hos kommuner, landsting och statliga myndigheter samt hos organisationer och företag för att kunna hantera störningar i samhällsviktig verksamhet, 2. fortbildning inom räddningstjänstområdet, och 3. annan utbildning med anknytning till myndighetens uppgifter. Räddningsverket ska anpassa sin utbildningsverksamhet till samhällets behov. 4 § Utöver det som följer av 1-3 §§ ska Räddningsverket särskilt 1. samordna samhällets verksamhet för olycks- och skadeförebyggande åtgärder enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och inom räddningstjänsten samt verka för att organisation, ledning och ledningsmetoder samt materiel utvecklas så att samhällets räddningstjänstorgan arbetar och samverkar effektivt, 2. följa utvecklingen av forskning och teknik inom verksamhetsområdet samt på egen hand eller genom någon annan bedriva forsknings-, utvecklings- och försöksverksamhet, 3. arbeta med omvärldsbevakning och omvärldsanalys inom verksamhetsområdet, ansvara för att statistik tas fram inom området skydd mot olyckor, samt i samverkan med berörda myndigheter och organisationer tillhandahålla ett nationellt centrum för lärande från olyckor, så att en samlad bedömning av olycksutvecklingen och säkerhetsarbetet i Sverige kan göras som tillgodoser nationella, regionala och lokala behov, 4. i samverkan med berörda myndigheter och organisationer utveckla och stödja lokalt förebyggande arbete för att motverka olycksfall som leder till personskador, 5. samordna arbetet för barns och ungas säkerhet, när det gäller att motverka olycksfall som leder till personskador, 6. ansvara för utveckling av system för varning av befolkningen under höjd beredskap och vid olyckor i fred och därvid särskilt verka för ändamålsenliga varningssystem runt kärnkraftverken, 7. tillhandahålla underlag inom verksamhetsområdet för tillämpningen av 3-5 kap. miljöbalken och plan- och bygglagen (1987:10), 8. inhämta erfarenheter från allvarliga olyckor och katastrofer i Sverige och i andra länder, 9. verka för att förebyggande åtgärder mot naturolyckor vidtas, 10. samordna beredskapsplanläggningen mot kärnenergiolyckor och andra allvarliga olyckor, 11. planera för att, på regeringens särskilda uppdrag, kunna bistå regeringen vid kärnenergiolyckor och andra allvarliga olyckor med att inhämta expertbedömningar och annat underlag från myndigheter och andra organ, 12. samordna planläggningen på regional nivå för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning, 13. samordna säkerhetsföreskrifterna för transporter på land samt sjö- och lufttransporter av farligt gods, det svenska arbetet i internationella organ och transportmyndigheternas arbete i övrigt inom området transport av farligt gods, 14. samordna tillsynsmyndigheternas verksamhet i fråga om transporter av farligt gods, bistå med teknisk sakkunskap till de myndigheter som utövar tillsyn över transporter på land av farligt gods och ansvara för tillsyn inom verksamhetsområdet i övrigt, 15. utveckla, anskaffa och underhålla förstärkningsresurser för räddningstjänst och sanering, 16. samarbeta med och nyttja resurserna vid Försvarsmakten (Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum) när det gäller forskning och metod- och teknikutveckling avseende minröjning, och 17. informera inom sitt verksamhetsområde, stödja organisationers utbildningsverksamhet samt genom forsknings- och utvecklingsverksamhet sprida kunskap som syftar till att enskilda genom egna åtgärder ska kunna bidra till att skyddet mot olyckor stärks. 5 § Räddningsverket ska ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet. Räddningsverket ska i fråga om sitt miljömålsarbete rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs. Beslut om ersättning 6 § Räddningsverket får besluta om annan ersättning än skadestånd för skador på egendom som tillhör personal inom det civila försvaret som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller som genomgår frivillig utbildning, om skadan har föranletts av tjänstgöringsförhållandena. Räddningsverkets beslut får inte överklagas. EU-arbetet och annat internationellt samarbete 7 § Räddningsverket ska hålla en beredskap för bistånd vid katastrofer i utlandet och får delta i räddnings- och katastrofinsatser vid katastrofer i andra länder som fordrar omedelbara åtgärder. Räddningsverket ska även i samverkan med berörda myndigheter och organisationer förbereda så att Räddningsverket, i en situation då många människor med hemvist i Sverige drabbas av en allvarlig olycka eller katastrof i utlandet, med kort varsel i ett inledande skede kan stödja utlandsmyndigheter och de nödställda. Räddningsverket ska inom sitt område medverka i Sveriges internationella humanitära verksamhet. Räddningsverket ska ha förmåga att stödja biståndsinsatser avseende humanitär minhantering, stärkande av katastrofberedskap och återuppbyggnad efter katastrofer. Räddningsverket får endast besluta om insatser enligt första och andra stycket under förutsättning att insatserna finansieras av annan än Räddningsverket. Räddningsverket ska före beslut om insats informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta. Vid insatser som rör bistånd ska Räddningsverket dessutom samråda med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). 8 § Räddningsverket ska i förhållande till Europeiska gemenskapernas kommission vara behörig myndighet och Sveriges kontaktpunkt för tilllämpningen av rådets beslut 2001/792/EG, Euratom av den 23 oktober 2001 om inrättande av en gemenskapsmekanism för att underlätta ett förstärkt samarbete vid biståndsinsatser inom räddningstjänsten. Räddningsverket ska ansvara för de uppgifter som åligger Sverige och ska samordna det nationella arbetet med att bygga upp och upprätthålla en insatsberedskap enligt beslutet. I uppgiften som behörig myndighet ingår möjligheten att begära bistånd från och lämna bistånd till de länder som deltar i samarbetet inom ramen för rådets beslut. När det gäller miljöräddningstjänst till sjöss ankommer det enligt 12 § förordningen (2007:853) med instruktion för Kustbevakningen i stället på Kustbevakningen att begära bistånd från och lämna bistånd till en medlemsstat i Europeiska unionen. Bistånd till sådant som inte är räddningstjänst får endast begäras under förutsättning att biståndet finansieras av annan än Räddningsverket. Bistånd får endast lämnas under förutsättning att den stat som har begärt biståndet garanterat Räddningsverket full kostnadstäckning för dess insatser. Räddningsverket ska före beslut om att begära och lämna bistånd informera Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) om de åtgärder myndigheten avser att vidta. 9 § Räddningsverket ska vara behörig myndighet enligt artikel 56.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer i fråga om det yrke som regleras i 3 kap. 10-12 §§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. 10 § Räddningsverket ska bidra till att utveckla samarbetet mellan svensk räddningstjänst och motsvarande verksamheter i andra länder i enlighet med internationella överenskommelser som Sverige har ingått. Ledning 11 § Räddningsverket leds av en myndighetschef. 12 § Vid Räddningsverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter. Särskilda organ Disciplinnämnden 13 § Inom Räddningsverket finns en nämnd som ska pröva de frågor om disciplinära åtgärder och avskiljande som regleras i förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor. Nämnden består av myndighetschefen, chefen för den enhet som berörs, en företrädare för de vid myndigheten anställda lärarna samt chefsjuristen. De studerande har rätt att vara representerade i nämnden med en ledamot. Den ledamot som företräder lärarna ska utses och entledigas av den arbetstagarorganisation som är den största med hänsyn till antalet medlemmar bland den personalkategorin. Ledamoten ska utses för två år. Den ledamot som representerar de studerande ska utses för ett år. Myndighetschefen är nämndens ordförande. Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. Delegationer 14 § För att bistå Räddningsverket med de upplysningar och synpunkter som kan vara av betydelse för planeringen och beredningen av viktiga ärenden inom respektive sakområde är fyra delegationer knutna till verket. Dessa är - delegationen för samordning av räddningstjänst, - delegationen för beredskap mot kärnenergiolyckor, - delegationen för samordning av förebyggande verksamhet, och - delegationen för hantering av farliga ämnen. Varje delegation består av myndighetschefen som ordförande, chefen för den enhet som berörs och högst tolv andra ledamöter samt ersättare för dessa. Enligt beslut av myndighetschefen inträder chefen för enheten som ordförande i en delegation. Delegationerna sammanträder när ordföranden finner anledning till det eller när någon annan ledamot begär det. Rådet för lärande från olyckor 15 § För arbetet med en samlad bedömning av olycksutvecklingen och säkerhetsarbetet i Sverige ska ett råd för lärande från olyckor vara knutet till Räddningsverket. Rådet för lärande från olyckor består av myndighetschefen som ordförande, chefen för den enhet som berörs och högst tolv andra ledamöter från myndigheter och organisationer som är verksamma inom områden som är av betydelse för verksamhetens utveckling. Myndighetschefen får bestämma att någon annan ska träda in som ordförande i rådet. Rådet sammanträder när ordföranden finner anledning till det, dock minst två gånger per år. Rådet för barnsäkerhet 16 § För samordningen av arbetet för barns och ungas säkerhet när det gäller att motverka olycksfall som leder till personskador, ska ett råd för barnsäkerhet vara knutet till Räddningsverket. Rådet för barnsäkerhet består av myndighetschefen som ordförande, chefen för den enhet som berörs samt högst femton andra ledamöter från myndigheter och organisationer som är verksamma inom områden som är av betydelse för barns och ungas säkerhet. Myndighetschefen får bestämma att någon annan ska träda in som ordförande i rådet. Rådet sammanträder när ordföranden finner anledning till det, dock minst två gånger per år. Rådet för transport av farligt gods 17 § För att samordna säkerhetsföreskrifterna för transporter på land samt sjö- och lufttransporter av farligt gods, det svenska arbetet i internationella organ samt transportmyndigheternas arbete i övrigt inom området transport av farligt gods, ska ett råd för transport av farligt gods vara knutet till Räddningsverket. Rådet för transport av farligt gods består av myndighetschefen som ordförande samt högst två ledamöter från vardera Räddningsverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen. Myndighetschefen får bestämma att någon annan ska träda in som ordförande i rådet. Rådet sammanträder när ordföranden finner anledning till det, dock minst två gånger per år. Rådet för utbildning 18 § För att stödja Räddningsverkets utbildningsverksamhet ska ett råd för utbildning vara knutet till myndigheten. Rådet för utbildning består av myndighetschefen som ordförande, chefen för den enhet som berörs samt högst åtta andra ledamöter. Myndighetschefen får bestämma att någon annan ska träda in som ordförande i rådet. Rådet sammanträder när ordföranden finner anledning till det, dock minst två gånger om året. Anställningar och uppdrag 19 § Generaldirektören är myndighetschef. 20 § Vid Räddningsverket finns en överdirektör. 21 § Ledamöterna i de delegationer, råd och nämnder som följer av 13-18 §§ utses av Räddningsverket för en bestämd tid. Personalansvarsnämnd 22 § Vid Räddningsverket ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 23 § Räddningsverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228). Avgifter 24 § Räddningsverket får, om verksamheten har anknytning till myndighetens uppgifter, mot avgift tillhandahålla 1. internat- och restaurangtjänster, 2. konferenslokaler, och 3. boende för studerande inom Räddningsverkets utbildningsverksamhet. Räddningsverket får ta ut avgifter för utbildningar enligt 3 § andra stycket. Myndigheten beslutar eller meddelar föreskrifter om avgifternas storlek. Räddningsverket får på de villkor som tjänsteexportförordningen (1992:192) föreskriver bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde, om detta är förenligt med verkets uppgifter i övrigt.