Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:842 · Visa register
Förordning (2007:842) med instruktion för Krigsförsäkringsnämnden
Departement: Finansdepartementet FPM
Utfärdad: 2007-11-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:1103
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Krigsförsäkringsnämnden ansvarar för frågor om försäkring mot krigsrisker m.m. enligt 4 kap. lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m. 2 § Myndigheten ska 1. följa försäkringsmarknadens utveckling, särskilt när det gäller behovet av statlig krigsförsäkring, 2. fastställa villkoren för sådan försäkring som nämnden meddelar, 3. kontinuerligt se över gällande krigsutbrottsavtal och återförsäkringsavtal, 4. årligen senast den 1 mars lämna verksamhetsberättelse till regeringen för det senast avslutade kalenderåret, och 5. årligen senast den 1 mars lämna budgetunderlag till regeringen för kommande kalenderår. Förordning (2016:1103). Ledning 3 § Myndigheten leds av en nämnd. 4 § Nämnden ska bestå av högst sju ledamöter. För ledamöterna ska det finnas ersättare. Organisation 5 § Finansinspektionen utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten. Anställningar och uppdrag 6 § Ledamöter och ersättare utses av regeringen efter förslag av nämnden. En av ledamötena ska utses till ordförande och en till vice ordförande. Förordnandena ges för en bestämd tid. Nämndens förslag ska beakta jämn könsfördelning och ges in till regeringen senast tre månader innan förordnandena går ut. Förordning (2016:1103). Ärendenas handläggning 7 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. 8 § Ärendena avgörs efter föredragning. Nämnden får i arbetsordningen bestämma eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 10 § inte behöver föredras. 9 § Vid sammanträdena ska protokoll föras. Delegering 10 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller till någon som utför uppgifter åt nämnden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden. Undantag från myndighetsförordningen 11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten: 20 § om föredragning, och 24 § om myndighetschef. Förordning (2016:1103). Tillämpligheten av vissa förordningar 12 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten. Förordning (2016:1103). Överklagande 13 § Myndighetens beslut i försäkringsärenden får enligt 5 kap. 1 § andra stycket lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m. inte överklagas. Myndighetens beslut i andra ärenden överklagas hos regeringen med undantag av beslut i anställningsärenden. Förordning (2016:1103).