Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:835 · Visa register
Förordning (2007:835) med instruktion för Statens överklagandenämnd
Departement: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 2007-11-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:1042
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Statens överklagandenämnd har till uppgift att pröva överklaganden av 1. beslut i anställningsärenden, 2. beslut enligt 10 § förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor, och 3. beslut som rör totalförsvarspliktiga i enlighet med vad som föreskrivs särskilt. Ledning 2 § Myndigheten leds av en nämnd. 3 § Nämnden ska bestå av minst sju ledamöter. I den utsträckning det behövs ska det finnas ersättare för ledamöterna. Av ledamöterna ska en vara ordförande och minst en vara vice ordförande. Ordförande och vice ordförande ska vara eller ha varit ordinarie domare. Förordning (2017:1042). Organisation 4 § Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten. Ärendenas handläggning 5 § Nämnden är beslutsför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av principiell betydelse handläggs, ska samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (2013:1001). 6 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. 7 § Ordföranden eller någon som utför handläggande uppgifter åt myndigheten enligt 4 § får avgöra ärenden som har återkallats samt pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar. 8 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till ordföranden eller någon som utför handläggande uppgifter åt myndigheten enligt 4 § att avgöra ärenden som inte ankommer på nämnden enligt 1 §. 9 § Ärendena avgörs efter föredragning. Nämnden får dock besluta om muntlig handläggning av ett ärende. Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter eller i ett enskilt fall besluta att ärenden som avgörs enligt 7 eller 8 §§ inte behöver föredras. Förordning (2013:1001). Årlig redogörelse 10 § Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse till regeringen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret. Förordning (2013:1001). Anställningar och uppdrag 11 § Vice ordförande utses av regeringen. Tillämpligheten av vissa förordningar 12 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten. Undantag från myndighetsförordningen 13 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten: 5 § om delegering, 15 och 16 §§ om beslutförhet, och 20 § om föredragning.