Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:785 · Visa register
Förordning (2007:785) med instruktion för Skatterättsnämnden
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2007-11-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:155
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § I lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor finns bestämmelser om Skatterättsnämndens sammansättning och uppgifter, beslutförhet, förordnande av ordförande och vice ordförande, val av ledamöter samt organisation i övrigt. Ledning 2 § Myndigheten leds av en nämnd. Organisation 3 § Av 20 § förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket framgår att det inom Skatteverket ska finnas ett gemensamt kansli för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden. Förordning (2017:155). Ärendenas handläggning 4 § Ärenden om förhandsbesked avgörs efter beredning och föredragning av personal vid kansliet. Sakkunniga får kallas att närvara vid överläggningen men får inte delta i nämndens beslut. Detsamma gäller ersättare, även om ingen av ledamöterna har förhinder. Avgifter 5 § Avgift enligt 17 § första stycket lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor ska bestämmas till högst 20 000 kronor och lägst 1 000 kronor. Om det finns särskilda skäl, får avgiften bestämmas till ett lägre belopp än 1 000 kronor. Avgiften får tas ut genom postförskott på den försändelse genom vilken förhandsbeskedet sänds till sökanden. Undantag från myndighetsförordningen 6 § Följande paragrafer i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tilllämpas på myndigheten: 4 § om arbetsordning m.m., 5 § om delegation, 6 § om allmänna uppgifter, 7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete, 14 § om nämndens sammansättning, 15 och 16 §§ om beslutförhet, 19 § om kostnadsmässiga konsekvenser, 20 § om föredragning, 21 § om myndighetens beslut, 27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, 28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse, och 29 § om ärendeförteckning. Övergångsbestämmelser 2007:785 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1998:196) om förhandsbesked i skattefrågor ska upphöra att gälla. I fråga om avgifter gäller dock fortfarande äldre föreskrifter, om ansökan om förhandsbesked har kommit in till Skatterättsnämnden före den 1 juli 2006.