Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:757 · Visa register
Förordning (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk
Departement: Finansdepartementet OU
Utfärdad: 2007-11-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2024:105
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Statens fastighetsverk ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom. Verket ska inom sitt uppdrag bidra till ett hållbart byggande och en hållbar förvaltning. Fastigheterna ska förvaltas så att en god resurshushållning och en hög ekonomisk effektivitet uppnås. Förordning (2011:1496). 2 § Statens fastighetsverk ska på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning förvärva och avyttra fast egendom. Förordning (2011:1496). 2 a § Statens fastighetsverk ska för statens räkning förvalta Stiftelsen fonden för Carl XII:s monument, Stiftelsen Helgo Zetterwalls fond, Stiftelsen von Rothsteins donationsfond samt Hovmarsalken Friherre A R von Kraemers testamentsmedel. Förordning (2011:1496). 3 § Myndigheten har inom sitt verksamhetsområde rätt att bedriva uppdragsverksamhet. Ledning 4 § Myndigheten leds av en styrelse. 5 § Styrelsen ska bestå av högst sju ledamöter. Anställningar och uppdrag 6 § Generaldirektören är myndighetschef. 6 a § /Upphör att gälla U:2029-04-01 genom förordning (2024:106)./ Vid myndigheten ska det finnas en överdirektör. Förordning (2024:105). Personalansvarsnämnd 7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 8 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228) och personalföreträdarförordningen (1987:1101). Förordning (2014:1331). Avgifter 9 § Statens fastighetsverk får ta ut avgifter för fastighetsförvaltning och uppdragsverksamhet som avses i 3 §. Verket beslutar om storleken på avgifterna, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191), och får disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1496).