Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:223 · Visa register
Förordning (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2007-04-19
Omtryck: SFS 2009:281
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:145
Ikraft: 2007-07-01
Tillämpningsområde 1 § Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skolverk anordna uppdragsutbildning för sådan fortbildning av lärare och förskollärare som berättigar till statsbidrag enligt 5 § förordningen (2023:144) om statsbidrag för fortbildning av lärare och förskollärare. Ett universitet eller en högskola som avses i första stycket får på uppdrag av Statens skolverk också anordna uppdragsutbildning för fortbildning av legitimerade lärare och legitimerade förskollärare i form av 1. mentorsutbildning för introduktionsperioden för lärare och förskollärare enligt 5 kap. 1 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare, och 2. rekryteringsutbildning för blivande rektorer. Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor. Förordning (2023:145). Utbildningar 2 § En högskola får bedriva uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare bara om den knyter an till sådan utbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examenstillstånd för. Uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare får inte anordnas i form av en fullständig utbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examenstillstånd för. Uppdragsutbildning för fortbildning av lärare får dock anordnas i form av sådan fullständig utbildning på avancerad nivå, om det är fråga om speciallärarutbildning med specialisering mot 1. språk-, skriv- och läsutveckling, 2. matematikutveckling, 3. dövhet eller hörselskada, 4. synskada, 5. grav språkstörning, eller 6. intellektuell funktionsnedsättning. Förordning (2022:1614). Avgifter 3 § En högskola som anordnar sådan uppdragsutbildning som avses i 1 § får ta ut en avgift. Avgiften ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås. Högskolorna får meddela föreskrifter om avgiftens storlek. Förordning (2009:281). Kursbevis 4 § Samma kvalitetskrav ska ställas på uppdragsutbildning som på högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. De som deltar i uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare får ges betyg och examensbevis eller kursbe- vis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Förordning (2022:246). Undantag från förvaltningslagen 4 a § Bestämmelserna i 25 och 32 §§ förvaltningslagen (2017:900) om kommunikation och motivering av beslut behöver inte tillämpas i ärenden om betygssättning inom utbildningen. Om en motivering har utelämnats ska en sådan om möjligt lämnas i efterhand, om någon enskild begär det och det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt. Förordning (2018:1021). Tillgodoräknande 4 b § En högskola som anordnar uppdragsutbildning enligt denna förordning ska pröva om en deltagares tidigare utbildning och verksamhet kan tillgodoräknas för uppdragsutbildningen enligt 4 c §, om högskolan har fått i uppdrag från Statens skolverk att göra en sådan prövning för utbildningen och deltagaren har ansökt om tillgodoräknande. Förordning (2022:246). 4 c § Den som deltar i en uppdragsutbildning får tillgodoräk- nas högskoleutbildning vid en högskola i Sverige som deltaga- ren har gått igenom med godkänt resultat. Detta gäller dock inte om det finns en väsentlig skillnad mellan uppdragsutbild- ningen och högskoleutbildningen. Detsamma gäller en deltagare som har gått igenom en viss ut- bildning med godkänt resultat 1. vid ett universitet eller en annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europareg- ionen (SÖ 2001:46), eller 2. vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. En deltagare får tillgodoräknas även annan utbildning om de kunskaper och färdigheter som deltagaren åberopar är av en så- dan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den uppdragsutbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En deltagare får även tillgodoräknas motsva- rande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkes- verksamhet. Förordning (2022:246). 5 § Den som har gått igenom sådan uppdragsutbildning som avses i 4 § har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Förordning (2009:281). Bemyndigande 6 § Universitets- och högskolerådet får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2012:720). Övergångsbestämmelser 2011:499 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. 2. Vid tillämpningen av förordningen ska vuxenutbildning för utvecklingsstörda respektive svenskundervisning för invandrare jämställas med särskild utbildning för vuxna respektive utbildning i svenska för invandrare. 3. Bestämmelserna i 2 § andra stycket i sin nya lydelse ska även tillämpas i fråga om lärare som enligt 10 kap. 2 § skollagen (1985:1100) undervisar vid ett sådant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 2011:1058 1. Denna förordning träder i kraft den 15 november 2011. 2. När det gäller lärare som enligt skollagen (1985:1100) undervisar i kommunal vuxenutbildning eller vuxenutbildning för utvecklingsstörda eller inom svenskundervisning för invandrare ska uppdragsutbildningen syfta till behörighet enligt skollagen (2010:800) för motsvarande undervisning i kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller utbildning i svenska för invandrare. 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildning som börjar före den 1 januari 2012. 2012:108 1. Denna förordning träder i kraft den 10 april 2012. 2. När det gäller lärare som enligt den upphävda skollagen (1985:1100) undervisar i vuxenutbildning för utvecklingsstörda ska uppdragsutbildningen syfta till behörighet enligt skollagen (2010:800) för motsvarande undervisning i särskild utbildning för vuxna.