Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1348 · Visa register
Förordning (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2007-12-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:869
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Överklagandenämnden för studiestöd har till uppgift att pröva sådana överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut som anges i 6 kap. 11 § studiestödslagen (1999:1395). Nämnden har även till uppgift att pröva överklaganden av beslut om lärlingsersättning enligt förordningen (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram, beslut om studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd och beslut om omställningsstudiestöd enligt lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd. Förordning (2022:869). Ledning 2 § Överklagandenämnden för studiestöd leds av en myndighetschef. Beslutande organ 3 § Inom myndigheten finns det ett särskilt beslutsorgan som benämns Överklagandenämnden. 4 § Överklagandenämnden ska avgöra sådana ärenden om överklaganden som anges i 6 kap. 11 § studiestödslagen (1999:1395), 21 § förordningen (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning och lärlingsliknande utbildning inom introduktionsprogram, 30 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd och 47 § lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd. Förordning (2022:869). 5 § Överklagandenämnden består av myndighetschefen, en ordförande, en vice ordförande och fem andra ledamöter. Ordföranden, vice ordföranden och myndighetschefen ska vara eller ha varit ordinarie domare. Av de andra ledamöterna ska två vara jurister, två ha särskild insikt i de studerandes förhållanden och en ha särskild sakkunskap om utbildningsväsendet. I den utsträckning det behövs ska det finnas ersättare för ledamöterna. Förordning (2013:699). 6 § Överklagandenämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst tre andra ledamöter, varav minst en jurist, är närvarande. 6 a § Överklagandenämnden får lämna över till en ledamot eller ersättare i nämnden som är eller har varit ordinarie domare att avgöra ärenden om överklaganden som är av sådant slag att nämndens vägledande avgöranden kan tillämpas eller som annars är av det slaget att de inte behöver avgöras av nämnden. Förordning (2022:236). 7 § Överklagandenämnden ansvarar för sina beslut. Överklagandenämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning. 8 § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Överklagandenämnden tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på ett tillförlitligt sätt. Anställningar och uppdrag 9 § Direktören är myndighetschef. 10 § Ledamöterna i Överklagandenämnden, utom myndighetschefen, och ersättarna utses av regeringen för en bestämd tid. Ärendenas handläggning 11 § Ärendena ska avgöras efter föredragning. Myndigheten får i arbetsordningen meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall besluta att ärenden om överklaganden som avgörs enligt 6 a § och ärenden som är av administrativ art inte behöver föredras. Förordning (2022:236). Undantag från myndighetsförordningen 12 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Överklagandenämnden för studiestöd: 7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete, och 27 § om rätt att företräda staten vid domstol. Övergångsbestämmelser 2007:1348 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (2001:79) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd ska upphöra att gälla. 2. Överklagandenämnden för studiestöd ska även efter den 1 januari 2008 pröva överklaganden i ärenden om bidrag vid korttidsstudier enligt den upphävda förordningen (2001:362) om bidrag vid korttidsstudier. 3. Överklagandenämnden för studiestöd ska även efter den 1 januari 2008 pröva överklaganden i ärenden om rekryteringsbidrag enligt den upphävda lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.