Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1300 · Visa register
Förordning (2007:1300) med instruktion för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
Departement: Utrikesdepartementet
Utfärdad: 2007-12-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:1444
Ikraft: 2008-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2012:617
Upphävd: 2013-01-01
Uppgifter 1 § Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete har till uppgift att självständigt eller i samarbete med andra aktörer 1. genomföra utvärderingar av det svenska internationella utvecklingssamarbetet samt reformsamarbetet i Östeuropa, och 2. främja utvecklingen av utvärderingskapacitet i samarbetsländerna inom ramen för myndighetens ordinarie verksamhet enligt 1. Förordning (2008:1444). 1 a § Myndighetens utvärderingar ska avse såväl resultat och effekter av utvecklingssamarbetet som effektiviteten i användningen av biståndsmedel. Förordning (2008:1444). 2 § Myndigheten ska sprida information om resultaten av sina utvärderingar till riksdag, regering, myndigheter och andra intressenter i Sverige och internationellt. 3 § Myndigheten får inom ramen för 1 § utföra uppdrag under förutsättning att det inte hotar förtroendet för myndighetens självständiga ställning. Samverkan 4 § Myndigheten ska eftersträva samverkan med andra relevanta nationella och internationella utvärderingsinstitut eller nätverk. Uppgiftsskyldighet 5 § Myndigheten får av andra statliga myndigheter begära den hjälp och den information som myndigheten behöver för att fullgöra sitt uppdrag, såväl när det gäller verksamhet i Sverige som verksamhet som Sverige stöder genom internationella organisationer och i samarbetsländer. Ledning 6 § Myndigheten leds av en myndighetschef. 7 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst åtta ledamöter. Anställningar och uppdrag 8 § Generaldirektören är myndighetschef. Avgifter 9 § Myndigheten får ta ut avgifter för verksamhet enligt 3 §. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten.