Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1293 · Visa register
Förordning (2007:1293) med instruktion för Högskoleverket
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2007-12-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 2012:496
Ikraft: 2008-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2012:725
Upphävd: 2013-01-01
Uppgifter Ansvarsområde 1 § Högskoleverket ansvarar för frågor som rör 1. universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434), 2. enskilda anordnare av utbildning på högskolenivå som får statsbidrag, och 3. enskilda anordnare av utbildning som kan leda fram till en examen som får utfärdas enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Verket har också uppgifter som rör andra utbildningar på eftergymnasial nivå enligt vad regeringen beslutar särskilt. Kvalitetssäkring 2 § Högskoleverket ska ansvara för kvalitetssäkring av högskoleutbildning genom 1. kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, och 2. prövning av tillstånd att utfärda examina. Förordning (2010:269). Tillsyn 3 § Högskoleverket ska ha tillsyn över verksamheten inom sitt ansvarsområde. Uppföljning 4 § Högskoleverket ska 1. följa upp utbildningen, forskningen och det konstnärliga utvecklingsarbetet inom högskolan med beaktande av verksamhetens roll och sätt att fungera i förhållande till samhällets och arbetslivets utveckling och kompetensbehov, 2. svara för insamling, bearbetning och sammanställning av data om högskolan, och 3. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Omvärldsbevakning 5 § Högskoleverket ska 1. bevaka förhållanden och tendenser, nationellt och internationellt, som är av betydelse för högskolans verksamhet, och 2. lägga fram de förslag för regeringen som kan föranledas av den bevakning som avses i 1. Publicering av resultat 6 § Högskoleverket ska sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med kvalitetssäkring, tillsyn, uppföljning och omvärldsbevakning. Förordning (2010:1128). Främjande uppgifter 7 § Högskoleverket ska främja chefsutvecklingen inom högskolan. Förordning (2010:1128). Främjande av lika rättigheter och möjligheter 8 § Högskoleverket ska inom sitt verksamhetsområde motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Verket ska också bistå Diskrimineringsombudsmannen med uppgifter om förhållandena i högskolans verksamhet som kan vara av betydelse för ombudsmannens tillsyn enligt diskrimineringslagen (2008:567). Förordning (2008:947). Information 9 § Högskoleverket ska 1. stimulera intresset för högskoleutbildning, 2. svara för information om verksamheten och det samlade utbudet av utbildning vid universitet och högskolor samt ge information i syfte att främja en korrekt värdering av svensk högskoleutbildning och svenska högskoleexamina, och 3. svara för information om utländska eftergymnasiala utbildningar i samverkan med Centrala studiestödsnämnden. Uppgifter enligt internationella åtaganden 10 § Högskoleverket ska 1. vara behörig myndighet för arkitektyrket enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 279/2009, och kontaktpunkt enligt artikel 57 i samma direktiv enligt vad regeringen särskilt beslutar, och 2. ha den funktion och fullgöra de uppgifter som följer av vissa andra EU-direktiv, vissa konventioner eller andra internationella överenskommelser, allt enligt vad regeringen särskilt beslutar. Förordning (2010:269). Bedömning av utländska utbildningar 11 § Högskoleverket ska svara för bedömningar av utländska utbildningar på eftergymnasial nivå, dels enligt vad regeringen särskilt beslutar, dels för tillämpningen i Sverige av direktiv och konventioner om erkännanden av utländska utbildningar. 11 a § Högskoleverket ska lämna yttrande i ärenden om lärar- eller förskollärarlegitimation enligt 4 kap. 8 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare och utnämning till lektor. Förordning (2011:327). Beslut enligt andra författningar 12 § I enlighet med vad som följer av andra författningar ska Högskoleverket besluta om 1. vid vilka universitet och högskolor med offentlig huvudman som examina inom högskoleutbildning får avläggas enligt högskolelagen (1992:1434), och 2. vilka utbildningar på eftergymnasial nivå som kan anses ha en godtagbar standard enligt 3 kap. 23 § första stycket 2 studiestödsförordningen (2000:655). Förordning (2010:269). Internationellt arbete 13 § Högskoleverket ska medverka i internationellt arbete inom verksamhetsområdet. Administrativa uppgifter 14 § Högskoleverket ska upplåta lokaler och sköta administrativa, föredragande och handläggande uppgifter åt Överklagandenämnden för högskolan och Högskolans avskiljandenämnd. Ledning 15 § Högskoleverket leds av en myndighetschef. 16 § Vid Högskoleverket ska det finnas ett insynsråd som består av högst elva ledamöter. Studenterna ska vara representerade i rådet. Anställningar och uppdrag 17 § Universitetskanslern är myndighetschef. Personalansvarsnämnd 18 § Vid Högskoleverket ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 19 § Högskoleverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Undantag från myndighetsförordningen 20 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Högskoleverket: 27 § om rätt att företräda staten vid domstol. Övergångsbestämmelser 2010:269 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. 2. Högskoleverket ska vara behörig myndighet för läraryrket och förskolläraryrket enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer när det gäller behörighetsbevis som ska handläggas enligt 2 kap. 15 § skollagen (2010:800) i dess lydelse före den 1 juli 2011. Förordning (2012:496). 3. Högskoleverket prövar frågor om behörighetsbevis som ska handläggas enligt 2 kap. 15 § skollagen (2010:800) i dess lydelse före den 1 juli 2011. Förordning (2012:496).