Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1160 · Visa register
Förordning (2007:1160) med instruktion för Rederinämnden
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 2007-11-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:1356
Ikraft: 2008-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1830
Upphävd: 2011-01-01
Uppgifter 1 § Rederinämnden har till uppgift att pröva frågor om statligt bidrag till svensk sjöfart. 2 § Rederinämnden ska följa den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation och genomföra en årlig utvärdering av effekterna av stödet till svensk sjöfart. 2 a § Rederinämnden ska årligen rapportera hur kraven på försäkringar för ett fartyg och dess drift och utbildningsplatser ombord enligt förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd uppfyllts. Förordning (2008:1356). 2 b § Rederinämnden ska se till att de regelverk och rutiner nämnden disponerar över är kostnadseffektiva och enkla för företag. Förordning (2008:1356). Ledning 3 § Rederinämnden leds av en nämnd. 4 § Nämnden ska bestå av högst sju ledamöter. Särskilda bestämmelser om beslutförhet 5 § När ärenden av större vikt handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. 6 § När nämnden avgör ett ärende med stöd av 3 § förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd ska samtliga ledamöter vara närvarande. Särskilda organ m.m. 7 § Rederinämnden får inrätta en referensgrupp samt anlita experter, sakkunniga och annat biträde. Redovisning 8 § Rederinämnden behöver inte komma in med årsredovisning och delårsrapport enligt 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Nämnden ska i stället senast den sista mars varje år lämna en ekonomisk redovisning för verksamheten under senast utgångna verksamhetsår. Undantag från myndighetsförordningen 9 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Rederinämnden: 29 § om ärendeförteckning.