Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1134 · Visa register
Förordning (2007:1134) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2007-11-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:1315
Ikraft: 2008-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2014:134
Upphävd: 2014-05-01
Uppgifter 1 § Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) har till uppgift att samordna arbetet inom det handikappolitiska området. Myndigheten har till uppgift att ur ett mångfaldsperspektiv främja ett strategiskt och effektivt genomförande av den nationella handikappolitiken. Förordning (2008:1315). 2 § Myndigheten ska - ansvara för att övergripande samordna genomförandet av handikappolitiken samt stödja och aktivt stimulera och förmå övriga myndigheter och andra aktörer på olika nivåer i samhället att beakta de handikappolitiska målen i sin verksamhet, - genom stöd och samordning bidra till att de myndigheter som har ett särskilt ansvar för handikappfrågor utvecklar sitt arbete med att genomföra handikappolitiken, - följa de statliga myndigheterna i deras arbete enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken, - bistå regeringen med det underlag som behövs för att få till stånd en effektiv styrning av det handikappolitiska arbetet, - analysera lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problem inom området och bedöma vilka åtgärder som är mest effektiva utifrån de mål som ska uppnås, - bevaka och rapportera om den internationella utvecklingen inom området och genom sitt samordningsarbete bidra till att Sverige uppfyller sina åtaganden inom ramen för skyddet av mänskliga rättigheter, - följa och bevaka Europeiska unionens insatser inom olika samhällsområden och analysera och beskriva vilka konsekvenser insatserna kan få för personer med funktionsnedsättning. Förordning (2008:1315). 3 § Myndigheten ska särskilt - inkludera ett barnperspektiv och ett genusperspektiv i verksamhetens alla delar samt särskilt belysa dessa perspektiv i sitt utvärderings- och analysarbete, - bidra till kunskapsutveckling genom att initiera forskning, ansvara för informationsinsatser, verka för att utbildningar genomförs och förmedla erfarenheter och goda exempel, - stimulera och skapa forum för ökat erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer samt vidareutveckla metoder för att integrera handikapperspektivet i processer och organisationer, - samarbeta med andra myndigheter som ansvarar för central samordning av andra tvärsektoriella områden. Det ingår även i myndighetens uppgifter gentemot andra myndigheter att upphandla vissa varor och tjänster på tillgänglighetsområdet. Förordning (2008:1315). Ledning 4 § Myndigheten leds av en myndighetschef. 5 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst sex ledamöter. Anställningar och uppdrag 6 § Generaldirektören är myndighetschef. Undantag från myndighetsförordningen 7 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten: 29 § om ärendeförteckning.