Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1073 · Visa register
Förordning (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2007-11-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:793
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Rättshjälpsnämnden. Domstolsverket ska i fråga om dessa 1. i administrativt hänseende leda och samordna verksamheten för att skapa förutsättningar för en rättssäker verksamhet och se till att den bedrivs effektivt, 2. åstadkomma en ändamålsenlig resursfördelning, 3. vara en drivande och stödjande kraft i utvecklings- och kvalitetsarbete, 4. arbeta för god tillgänglighet och information när det gäller verksamheten, 5. arbeta för god samverkan dem emellan och med andra berörda myndigheter, och 6. initiera och samordna den internationella verksamheten och leda arbetet med insatser både inom internationell civil krishantering och utvecklingssamarbete. I detta arbete ska verket iaktta domstolarnas självständighet enligt regeringsformen. Förordning (2023:793). 1 a § Domstolsverket ska ansvara för utveckling av rättsinformation samt fullgöra de uppgifter som framgår av rättsinformationsförordningen (1999:175). Förordning (2008:1393). 1 b § Domstolsverket ska anmäla till Domarnämnden när det finns en ledig anställning som ordinarie domare eller som hyresråd i hyresnämnd som behöver tillsättas. Förordning (2010:1810). 1 c § Domstolsverket är beredskapsmyndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap. Förordning (2022:533). 1 d § Domstolsverket ska delta i ett myndighetsgemensamt arbete för att möjliggöra ett särskilt snabbförfarande enligt 45 kap. 13 a § rättegångsbalken och 3 b § förundersökningskungörelsen (1947:948). Förordning (2022:1511). Ledning 2 § Myndigheten leds av en myndighetschef. 3 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst elva ledamöter. Förordning (2020:262). Ledningens ansvar 4 § Myndighetschefens ansvar enligt 4 § 4 myndighetsförordningen (2007:515) ska, utöver vad som följer av den bestämmelsen, avse också de myndigheter som anges i 1 §. 5 § Har upphävts genom förordning (2017:519). Anställningar och uppdrag 6 § Generaldirektören är myndighetschef. Personalansvarsnämnd 7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Nämnden prövar frågor som anges i 25 § myndighetsförordningen (2007:515) för anställda inom verksamhetsområdet. Två av ledamöterna i nämnden ska vara anställda vid någon av de myndigheter som anges i 1 §. Förordningar som ska tillämpas 8 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101), utom när det gäller 7 §, och internrevisionsförordningen (2006:1228). Avgifter 9 § Myndigheten får ta ut avgifter för tillhandahållande av varor och tjänster. Rätt att meddela föreskrifter 10 § Myndigheten får meddela de administrativa verkställighetsföreskrifter som behövs för att uppnå samordning och effektivitet inom verksamhetsområdet. Föreskrifter om informationssäkerhet får avse endast de system vid domstolarna eller de övriga myndigheterna som direkt eller indirekt är anslutna till det gemensamma nätverket Domnät. Undantag från myndighetsförordningen 11 § Bestämmelsen i 25 § andra stycket myndighetsförordningen (2007:515) om personalansvarsnämndens sammansättning ska, när det gäller personalföreträdare, inte tillämpas på myndigheten.