Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1069 · Visa register
Förordning (2007:1069) med instruktion för regionala etikprövningsnämnden
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2007-11-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:352
Ikraft: 2008-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1879
Upphävd: 2019-01-01
Uppgifter Allmänna uppgifter 1 § Det ska finnas regionala etikprövningsnämnder med uppgift att pröva ansökningar om etikprövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Nämnderna har även till uppgift att pröva vissa frågor enligt lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. Rådgivande yttrande 2 § En regional etikprövningsnämnd får lämna rådgivande yttranden om forskning som avser människor enligt bestämmelserna i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Förordning (2008:352). 3 § Har upphävts genom förordning (2008:352). Allmänt om organisationen Regionala etikprövningsnämnder 4 § De regionala etikprövningsnämnderna är: Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg, Regionala etikprövningsnämnden i Linköping, Regionala etikprövningsnämnden i Lund, Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, Regionala etikprövningsnämnden i Umeå, och Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. Nämndernas uppbyggnad 5 § En regional etikprövningsnämnd består av två eller flera avdelningar enligt bilagan till denna förordning. Det finns bestämmelser om avdelningarnas sammansättning i 25 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Det ska finnas personliga ersättare för samtliga ledamöter i nämnden. Ledning 6 § En regional etikprövningsnämnd leds av ordförandena för nämndens avdelningar (nämndledningen). Nämndledningen ska utföra de uppgifter som enligt 3 § och 4 § 1-4 myndighetsförordningen (2007:515) ankommer på myndighetens ledning. Nämndledningen ska också fatta beslut om årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag samt andra beslut av större betydelse. Beslut i ärenden som anges i 1 och 2 §§ denna förordning ska dock fattas av en avdelning inom nämnden. Regeringen utser en av avdelningsordförandena att vara ordförande för nämndledningen. Om ett ärende som ska avgöras av nämndledningen är så brådskande att nämndledningen inte hinner sammanträda för att behandla det, får det avgöras av ordföranden för nämndledningen. Förordning (2008:352). Organisation Ledamöter med vetenskaplig kompetens 7 § De universitet som anges i 9 § ska lämna förslag till regeringen på ledamöter och ersättare med vetenskaplig kompetens för den regionala etikprövningsnämnd som universitetet ska fullgöra uppgifter för enligt samma bestämmelse. Innan förslag lämnas ska varje universitet samråda med lärosäten inom respektive nämnds upptagningsområde enligt bilaga 1 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Ledamöter som företräder allmänna intressen 7 a § De landsting som anges nedan ska lämna förslag till regeringen på ledamöter och ersättare som företräder allmänna intressen i respektive regional etikprövningsnämnd. Innan de lämnar förslag ska de samråda med andra landsting i de län som ingår i respektive nämnds upptagningsområde enligt bilaga 1 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Nämnd Landsting Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Västra Götalands läns landsting Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Östergötlands läns landsting Regionala etikprövningsnämnden i Lund Skåne läns landsting Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm Stockholms läns landsting Regionala etikprövningsnämnden i Umeå Västerbottens läns landsting Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Uppsala läns landsting Förordning (2008:352). Vetenskaplig sekreterare 8 § För varje avdelning utser ordföranden en av ledamöterna att vara vetenskaplig sekreterare för avdelningen för en bestämd tid. Den vetenskapliga sekreteraren ska förbereda ärendena inför avdelningens sammanträden samt bistå ordföranden och avdelningen i övrigt med vetenskaplig kompetens. Kansligöromål m.m. 9 § Följande universitet ska upplåta lokaler och svara för att kansligöromål, föredragning av ärenden och därmed sammanhängande uppgifter utförs åt respektive nämnd. Nämnd Universitet Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Göteborgs universitet Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Linköpings universitet Regionala etikprövningsnämnden i Lund Lunds universitet Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm Karolinska institutet Regionala etikprövningsnämnden i Umeå Umeå universitet Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Uppsala universitet Ärendenas handläggning Beslutförhet 10 § I 26 och 27 §§ lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor finns det bestämmelser om när nämndernas avdelningar är beslutföra. Föredragning 11 § Ärendena avgörs efter föredragning. Ledamot i nämnden, ersättare i nämnden eller sådan personal vid ett universitet som utför uppgifter som anges i 9 § får vara föredragande i nämnden. Ärenden som avses i 6 § tredje stycket får avgöras utan föredragning. Beslut i sådana ärenden ska anmälas vid nästa sammanträde med nämndledningen. Etiska frågor av ny och principiell karaktär 12 § När etiska frågor av ny och principiell karaktär handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. Särskild kompetens vid prövning av vissa ärenden 13 § I ärenden om prövning av forskning som avser underåriga eller personer som avses i 20 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska det vid prövningen inom avdelningen finnas särskild kompetens eller ett särskilt inhämtat yttrande från en expert i frågan. Den särskilda kompetens som avses i första stycket ska 1. vid avdelningar som prövar ansökningar som gäller medicinsk forskning avse kompetens inom barnmedicin, psykiatri eller geriatrik, och 2. vid avdelningar som prövar ansökningar som gäller övrig forskning avse kompetens inom sådan forskning som är aktuell i ärendet. Överlämnande av vissa ärenden 14 § Överlämnande enligt 27 § tredje stycket lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska ske i särskilt beslut. Beslut som fattas med stöd av ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde. 15 § Har upphävts genom förordning (2008:352). Undantag från myndighetsförordningen 16 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på de regionala etikprövningsnämnderna: 2 § om myndighetens ledning, 4 § 5 om ledningens ansvar, 5 § om delegering, 14 § om nämndens sammansättning, 15 och 16 §§ om beslutförhet, och 27 § om rätt att företräda staten vid domstol. 17 § Har upphävts genom förordning (2008:352). Bilaga I denna bilaga anges vilka avdelningar som ska finnas inom de regionala etikprövningsnämnderna. Med medicinsk forskning avses även farmaci, klinisk psykologi, odontologi och vårdvetenskap. Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Två avdelningar som prövar ansökningar som gäller medicinsk forskning En avdelning som prövar ansökningar som gäller övrig forskning Regionala etikprövningsnämnden i Linköping En avdelning som prövar ansökningar som gäller medicinsk forskning En avdelning som prövar ansökningar som gäller övrig forskning Regionala etikprövningsnämnden i Lund Två avdelningar som prövar ansökningar som gäller medicinsk forskning En avdelning som prövar ansökningar som gäller övrig forskning Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm Fyra avdelningar som prövar ansökningar som gäller medicinsk forskning En avdelning som prövar ansökningar som gäller övrig forskning Regionala etikprövningsnämnden i Umeå En avdelning som prövar ansökningar som gäller medicinsk forskning En avdelning som prövar ansökningar som gäller övrig forskning Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Två avdelningar som prövar ansökningar som gäller medicinsk forskning En avdelning som prövar ansökningar som gäller övrig forskning