Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1040 · Visa register
Förordning (2007:1040) med instruktion för Fastighetsmäklarnämnden
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet KO
Utfärdad: 2007-11-22
Ändring införd: t.o.m SFS 2009:96
Övrigt: Rättelseblad 2009:96 har iakttagits.
Ikraft: 2008-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:606
Upphävd: 2009-07-01
Uppgifter 1 § Fastighetsmäklarnämnden är förvaltningsmyndighet för frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare. 2 § Myndigheten ska i enlighet med fastighetsmäklarlagen (1995:400) och fastighetsmäklarförordningen (1995:1028) - pröva ansökningar om registrering som fastighetsmäklare samt föra register över registrerade fastighetsmäklare, - utöva tillsyn över registrerade fastighetsmäklare, och - avgöra frågor om disciplinära åtgärder mot registrerade fastighetsmäklare. 3 § Myndigheten ska därutöver – informera om frågor som rör registrering av, tillsyn över och disciplinära åtgärder mot enskilda fastighetsmäklare, – informera konsumenter om innehållet i fastighetsmäklartjänsten, – informera såväl fastighetsmäklare som konsumenter om god fastighetsmäklarsed, – främja utvecklingen av god fastighetsmäklarsed, och – vara representerad i samordningsorganet för tillsyn enligt förordningen (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förordning (2009:96). 4 § Fastighetsmäklarnämnden ska vara behörig myndighet för fastighetsmäklaryrket enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer, ändrat genom rådets direktiv 2006/100/EG. 5 § Myndigheten får 1. meddela föreskrifter enligt fastighetsmäklarförordningen (1995:1028), och 2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725) och uttalanden verka för att rättstillämpningen inom verksamhetsområdet är lagenlig, följdriktig och enhetlig. Ledning 6 § Myndigheten leds av en myndighetschef. Särskilda organ 7 § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns disciplinnämnden och som har till uppgift att för myndighetens räkning avgöra frågor som rör återkallelse av registrering av fastighetsmäklare enligt 8 § första stycket 1 jämförd med 6 § första stycket 5, 8 § första stycket 3 samt tredje stycket fastighetsmäklarlagen (1995:400). Disciplinnämnden består av myndighetens chef, som är ordförande, en vice ordförande och högst sex andra ledamöter och det antal ersättare för dessa som regeringen bestämmer. Disciplinnämnden ansvarar för sina beslut. Disciplinnämnden ansvarar för sin verksamhet inför myndighetens ledning. 8 § Disciplinnämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra av de andra ledamöterna är närvarande. Anställningar och uppdrag 9 § Ordföranden är myndighetschef. 10 § Ledamöterna och deras ersättare i nämnden utses av regeringen. Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha domarerfarenhet.