Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1037 · Visa register
Förordning (2007:1037) med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad: 2007-11-22
Ikraft: 2008-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:1401
Upphävd: 2009-01-01
Uppgifter 1 § Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har de uppgifter som anges i lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Ombudsmannen ska vidare föreslå regeringen författningsändringar och andra åtgärder som är ägnade att motverka diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 2 § Ombudsmannen mot etnisk diskriminering ska, i relevanta delar, i sin årsredovisning redovisa resultatet fördelat på kvinnor och män. 3 § Ombudsmannen mot etnisk diskriminering ska inom ramen för återrapporteringen översiktligt redogöra för verksamheten i Nämnden mot diskriminering och upprätta separat resultat- och balansräkning för denna. Ledning 4 § Ombudsmannen mot etnisk diskriminering leds av en myndighetschef. Anställningar och uppdrag 5 § Ombudsmannen är myndighetschef. Ärendenas handläggning 6 § Ett vitesföreläggande enligt 25 § lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning ska delges arbetsgivaren. Ett vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan. Undantag från myndighetsförordningen 7 § 7 § myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på Ombudsmannen mot etnisk diskriminering.