Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1020 · Visa register
Förordning (2007:1020) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2007-11-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2015:979
Ikraft: 2008-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2017:292
Upphävd: 2017-06-01
Uppgifter 1 § Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har till uppgift att bedriva ett kunskapsbaserat arbete i frågor som avser socialnämndernas familjerättsliga ärenden om 1. barns vårdnad, boende och umgänge, 2. fastställande av faderskap och föräldraskap, och 3. samarbetssamtal. Myndigheten ska även bedriva ett kunskapsbaserat arbete avseende förebyggande insatser inom områdena samarbetssamtal, familjerådgivning och stöd till föräldrar i deras föräldraskap för att främja barnets utveckling (föräldrastöd). Myndigheten har vidare till uppgift att skapa en hög kvalitet i den internationella adoptionsverksamheten i Sverige. Myndigheten ansvarar för de uppgifter som åligger myndigheten enligt 1. lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner, 2. lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling, och 3. förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption. Myndigheten fördelar statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till organisationer för adopterade. Förordning (2015:979). 2 § Myndigheten ska i sin verksamhet beakta Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. 3 § Myndigheten ska i frågor om internationella adoptioner särskilt 1. övervaka att de svenska auktoriserade sammanslutningarnas arbete med internationell adoptionsförmedling sker i enlighet med lag och principen om barnets bästa, såsom denna har kommit till uttryck i Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter och i 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner samt på ett etiskt godtagbart sätt i övrigt, 2. följa den internationella utvecklingen och samla information i frågor som rör adoption av utländska barn, 3. följa utvecklingen av kostnaderna för adoption av utländska barn, 4. bedriva informationsverksamhet samt lämna upplysningar och biträde åt myndigheter och organisationer. Därutöver får myndigheten förhandla med myndigheter och organisationer i andra länder om frågor som rör internationella adoptioner. Förordning (2015:390). Rapportering 4 § Myndigheten ska i sin årsredovisning rapportera om utvecklingen inom myndighetens verksamhetsområde, belysa aktuella problem och redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit. Samverkan 5 § Myndigheten ska samråda med andra myndigheter och organisationer som är verksamma i sådan verksamhet som avses i 1 §. Myndigheten har även till uppgift att samordna föräldrastödet enligt 1 § § andra stycket. Förordning (2015:390). Ledning 6 § Myndigheten leds av en myndighetschef. 7 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter. Förordning (2015:390). Anställningar och uppdrag 8 § Generaldirektören är myndighetschef. Undantag från myndighetsförordningen 9 § Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten: 29 § om ärendeförteckning. Överklagande 10 § Har upphävts genom förordning (2008:1240).