Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:852 · Visa register
Förordning (2007:852) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 2007-11-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:926
Ikraft: 2008-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:969
Upphävd: 2009-12-01
Uppgifter 1 § Försvarets underrättelsenämnd har till uppgift att kontrollera försvarsunderrättelseverksamheten hos de myndigheter som enligt förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet bedriver sådan verksamhet. 2 § Nämnden ska särskilt 1. följa hur lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet tillämpas, 2. granska att försvarsunderrättelseverksamheten bedrivs i enlighet med den inriktning som är bestämd, 3. granska de verksamheter där teknisk och personbaserad inhämtning av underrättelser bedrivs med särskilda metoder, 4. kontrollera efterlevnaden av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och därvid särskilt fortlöpande granska användningen av sökbegrepp, förstöring av uppgifter och rapportering, 5. granska övriga medel och metoder för inhämtning av underrättelser som används, och 6. granska principer för rekrytering och utbildning av personal. Förordning (2008:926). 2 a § Nämnden ska fatta sådana beslut som anges i 10 § andra stycket lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Förordning (2008:926). 3 § Nämnden ska granska behandlingen av uppgifter enligt lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst samt enligt lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utvecklingsverksamhet. 4 § Nämnden ska utöva sin kontroll genom inspektioner och andra undersökningar. Nämnden ska lämna de myndigheter som avses i 1 § de synpunkter och de förslag till åtgärder som föranleds av kontrollverksamheten. Om det behövs, ska nämnden också lämna dessa synpunkter och förslag om åtgärder till regeringen. Nämnden ska senast den 1 mars varje år till regeringen lämna en rapport över föregående års granskningsverksamhet. 5 § Nämnden ska bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vid utformningen av regeringens inriktning av försvarsunderrättelseverksamheten. 6 § Nämnden har rätt att av andra myndigheter få de upplysningar och det biträde som behövs för dess verksamhet. Ledning 7 § Myndigheten leds av en nämnd. 8 § Nämnden ska bestå av sju ledamöter. Två av ledamöterna ska vara eller ha varit ordinarie domare. Organisation 9 § Vid nämnden finns ett kansli. Särskilda organ 9 a § Inom nämnden finns ett särskilt beslutsorgan, Signalspaningskontrolldelegationen, som har till uppgift att fatta sådana beslut som anges i 10 § andra stycket lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Signalspaningskontrolldelegationen består av ordförande, vice ordförande och högst tre övriga ledamöter. Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning finns i 10 § tredje stycket lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Förordning (2008:926). 9 b § Signalspaningskontrolldelegationen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst två av de övriga ledamöterna är närvarande. Förordning (2008:926). 9 c § Nämnden ansvarar inför regeringen för att Signalspaningskontrolldelegationen tilldelas medel och resurser i övrigt för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt samt att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt. Förordning (2008:926). Ärendenas handläggning 10 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Nämnden ska sammanträda minst fyra gånger om året. Nämnden ska dessutom sammanträda om någon ledamot eller någon av de myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet begär det. Signalspaningskontrolldelegationen sammanträder på kallelse av ordföranden. Förordning (2008:926). Anställningar och uppdrag 11 § Anställning som kanslichef beslutas av regeringen. Undantag från myndighetsförordningen 12 § Nämnden ska inte tillämpa 29 § myndighetsförordningen (2007:515) om ärendeförteckning.