Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:843 · Visa register
Förordning (2007:843) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2007-11-08
Ikraft: 2008-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:1173
Upphävd: 2010-01-01
Uppgifter 1 § Premiepensionsmyndigheten ansvarar för frågor om premiepension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten. 2 § Myndigheten ska upprätta en beskrivning av de huvudsakliga risker som är förenade med verksamheten och interna instruktioner för hantering av dessa risker. Myndigheten ska fortlöpande se över beskrivningen och instruktionerna och följa upp hur dessa följs. 3 § Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta. Samverkan 4 § Myndigheten ska samverka med Försäkringskassan i frågor om det allmänna pensionssystemet, när det har betydelse för respektive myndighets verksamhet. Ledning 5 § Myndigheten leds av en styrelse. 6 § Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter. Anställningar och uppdrag 7 § Regeringen utser vice ordförande i styrelsen. 8 § Generaldirektören är myndighetschef. Bisysslor m.m. 9 § Den som är styrelseledamot eller anställd hos myndigheten får inte utan regeringens tillstånd vara ledamot eller suppleant i styrelsen för fondförvaltare som driver fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder eller i Sjunde AP-fonden. Ledamoten eller den anställde får inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för en sådan förvaltare. Personalansvarsnämnd 10 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 11 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228). Avgifter 12 § Myndighetens verksamhet ska finansieras genom avgifter från varje pensionssparare. Myndigheten får ta ut avgifter som per år motsvarar högst 0,3 procent av de sammanlagda tillgodohavandena på pensionsspararnas premiepensionskonton. Avgifterna ska fördelas skäligt mellan spararna. Rätt att meddela föreskrifter 13 § Myndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 7-11 kap. och 14 kap. 2-6 §§ lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension samt 25-25 b §§ och 37-40 §§ lagen (1998:675) om införande av lagen om inkomstgrundad ålderspension. Myndighetens rätt att företräda staten vid domstol 14 § Inom sitt verksamhetsområde företräder myndigheten staten vid domstol om inte något annat följer av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. Undantag från myndighetsförordningen 15 § Bestämmelsen i 27 § första stycket myndighetsförordningen (2007:515) om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol ska inte tillämpas på myndigheten.