Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:827 · Visa register
Förordning (2007:827) med instruktion för Statskontoret
Departement: Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad: 2007-11-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:1058
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Statskontoret ska på regeringens uppdrag genomföra utredningar, utvärderingar och uppföljningar av statlig och statligt finansierad verksamhet och av övergripande frågor om den offentliga förvaltningens funktionssätt. I detta ingår att 1. analysera verksamheter och myndigheter ur ett effektivitetsperspektiv, 2. redovisa effekter av statliga åtgärder, och 3. ge underlag för omprövning och effektivisering. Förordning (2013:198). 1 a § Myndigheten ska bistå regeringen med underlag för utvecklingen av förvaltningspolitiken. I detta ingår bland annat att 1. följa upp och regelbundet beskriva den offentliga sektorns utveckling, 2. följa och analysera den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen och uppmärksamma regeringen på behov av samlade stödinsatser för att främja kompetensförsörjningen, och 3. bevaka vissa frågor om kvalitets- och verksamhetsutveckling i statsförvaltningen. Förordning (2013:198). 1 b § Myndigheten ska redogöra för utvecklingen av statens styrning av kommuner och regioner. Förordning (2019:1058). 1 c § Myndigheten ska främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Förordning (2016:1087). 2 § Myndigheten ska 1. lämna förslag till regeringen på utredningar, utvärderingar och uppföljningar av statlig och statligt finansierad verksamhet, och 2. efter överenskommelse bistå Regeringskansliet och statliga kommittéer med metod- och utredningsstöd. Förordning (2013:198). 3 § Myndigheten ska, där så är relevant, beakta kvinnors och mäns villkor i sitt utvärderings- och analysarbete. Samverkan 4 § Myndigheten ska samverka med Ekonomistyrningsverket i syfte att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning. Förordning (2008:1261). Ledning 5 § Myndigheten leds av en myndighetschef. Anställningar och uppdrag 6 § Generaldirektören är myndighetschef. Personalansvarsnämnd 7 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 8 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101). Avgifter 8 a § Statskontoret får ta ut avgifter för den verksamhet som avses i 1 § i enlighet med vad som anges i uppdrag till myndigheten. Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2011:1152). 9 § Statskontoret får ta ut avgifter för metod- och utredningsstöd enligt 2 § 2, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna. Förordning (2013:198). 10 § Statskontoret får ta ut avgifter för lokaler och offentlig inköps- och resurssamordning enligt 4 § första stycket 5 och 7 avgiftsförordningen (1992:191) trots de begränsningar som anges i 4 § andra stycket samma förordning. Förordning (2011:1152).