Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:786 · Visa register
Förordning (2007:786) med instruktion för Forskarskattenämnden
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2007-11-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:156
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § I lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden och i 11 kap. 23 a § inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om Forskarskattenämndens sammansättning och uppgifter, beslutförhet, förordnande av ordförande och vice ordförande, val av ledamöter samt organisation i övrigt. Ledning 2 § Myndigheten leds av en nämnd. Organisation 3 § Av 20 § förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket framgår att det inom Skatteverket ska finnas ett gemensamt kansli för Forskarskattenämnden och Skatterättsnämnden. Förordning (2017:156). Ärendenas handläggning 4 § Ärenden som prövas av Forskarskattenämnden avgörs efter beredning och föredragning av personal vid kansliet. Undantag från myndighetsförordningen 5 § Följande paragrafer i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tilllämpas på myndigheten: 4 § om arbetsordning m.m., 5 § om delegation, 6 § om allmänna uppgifter, 7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete, 14 § om nämndens sammansättning, 15 och 16 §§ om beslutförhet, 19 § om kostnadsmässiga konsekvenser, 20 § om föredragning, 21 § om myndighetens beslut, 27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, 28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse, och 29 § om ärendeförteckning.