Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1235 · Visa register
Förordning (2007:1235) med instruktion för Försäkringskassan
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2007-12-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:603
Ikraft: 2008-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:1174
Upphävd: 2010-01-01
Uppgifter 1 § Försäkringskassan är förvaltningsmyndighet för socialförsäkringen samt för andra förmåner och ersättningar som enligt lag eller förordning ska handläggas av Försäkringskassan. 2 § Myndigheten ska 1. ansvara för och verka för lagenlighet och enhetlighet vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet genom sådana allmänna råd som avses i 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725) eller andra åtgärder, 2. ansvara för att en kvalificerad kunskapsuppbyggnad sker i fråga om de verksamhetsområden som myndigheten har ansvar för, med utgångspunkt i de mål och andra åligganden som gäller för myndigheten, 3. ha det övergripande ansvaret för att ge allmänheten information om det allmänna ålderspensionssystemet, 4. stävja bidragsbrott och motverka felaktiga utbetalningar, 5. stödja forskning inom socialförsäkringsområdet, 6. delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde, 7. ha ett samlat ansvar, sektorsansvar, för handikappfrågor med anknytning till sitt verksamhetsområde och inom ramen för detta ansvar vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter, 8. ha ett samlat ansvar inom sitt verksamhetsområde för frågor som har betydelse för nyanlända invandrares etablering i samhället, och 9. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Förordning (2009:603). 3 § Myndigheten får, inom ramen för full kostnadstäckning, bedriva sådan tjänsteexport som är förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde. Samverkan 4 § Myndigheten ska samverka med Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektiv användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet och får i samma syfte träffa överenskommelse med kommun, landsting eller Arbetsförmedlingen. 5 § Myndigheten ska samverka med Premiepensionsmyndigheten i frågor om det allmänna pensionssystemet när det har betydelse för respektive myndighets verksamhet. Ledning 6 § Myndigheten leds av en styrelse. 7 § Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter. 8 § Styrelsen utser vice ordförande. Organisation 9 § Myndigheten bestämmer själv sin organisation. Anställningar 10 § Generaldirektören är myndighetschef. 11 § Har upphävts genom förordning (2008:42). Delegering 12 § Generaldirektören får besluta om mindre ändringar i arbetsordningen och om föreskrifter som inte är av större betydelse. I övrigt får andra ärenden än de som avses i 4 § myndighetsförordningen (2007:515) avgöras av generaldirektören eller, om inte styrelsen bestämt något annat, av den som generaldirektören bestämmer. Personalansvarsnämnd 13 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 14 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228). Myndighetens rätt att företräda staten vid domstol 15 § Inom sitt verksamhetsområde företräder myndigheten staten vid domstol, om inte något annat är särskilt föreskrivet. Myndigheten får uppdra åt en annan myndighet eller åt ett ombud att föra myndighetens talan. Undantag från myndighetsförordningen 16 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten: 5 § om delegering, 21 § 3-5 om myndighetens beslut, i fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling, och 27 § första stycket om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol.