Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1132 · Visa register
Förordning (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2007-11-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:5
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Statens institutionsstyrelse ansvarar för sådana hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (särskilda ungdomshem) samt 22 och 23 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM-hem). 2 § Myndigheten ska särskilt svara för 1. planering, ledning och drift av de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen, 2. anvisning av platser till hemmen, 3. ekonomisk styrning, resultatuppföljning och kontroll, 4. metodutveckling, forskning, uppföljning av vårdresultat samt utvecklingsarbete. Förordning (2009:1143). 3 § Myndigheten får utföra uppdrag åt kommuner och regioner i samband med avgiftning av missbrukare, utslussning, eftervård eller andra insatser som anknyter till verksamheten vid sådana hem som anges i 1 §. Myndigheten får också tillhandahålla sådana varor och tjänster som produceras huvudsakligen av intagna som ett led i verksamheten vid sådana hem som anges i 1 §. Förordning (2019:1064). 4 § Myndigheten ska - utforma sin verksamhet så att den utgår från flickors och pojkars samt kvinnors och mäns villkor och behov, - inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn bedöma konsekvenserna för barn och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa. Myndigheten ska i sin verksamhet utgå från ett brukarperspektiv. Förordning (2008:1426). 5 § Myndigheten ska, genom samverkan med andra myndigheter och övriga aktörer, verka för att brukarna får en sammanhållen vård. Förordning (2008:1426). Ledning 6 § Myndigheten leds av en myndighetschef. 7 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio ledamöter. Förordning (2020:5). Anställningar och uppdrag 8 § Generaldirektören är myndighetschef. Personalansvarsnämnd 9 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd. Tillämpligheten av vissa förordningar 10 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228). Avgifter 11 § Myndigheten ska ta ut avgifter för verksamhet enligt 6 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och disponera avgiftsinkomsterna. Myndigheten ska ta ut avgifter för verksamhet enligt 3 §, besluta om avgifternas storlek och disponera avgiftsinkomsterna. Myndigheten får ifråga om verksamhet enligt 6 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen meddela föreskrifter om avgifternas storlek. Med undantag för avgifter för eftervård enligt 3 § första stycket får myndigheten bestämma sådana avgifter som avses i första stycket upp till full kostnadstäckning. Förordning (2011:1502).