Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:1074 · Visa register
Förordning (2007:1074) med instruktion för Fideikommissnämnden
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 2007-11-22
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Fideikommissnämnden har till uppgift att pröva frågor enligt lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss och enligt permutationslagen (1972:205). Ledning 2 § Myndigheten leds av en nämnd. 3 § Bestämmelser om Fideikommissnämndens sammansättning finns i 19 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss. Det som föreskrivs där om ordförande och ledamöter ska även gälla för vice ordförande och för ersättare för varje annan ledamot än ordförande och vice ordförande. Organisation 4 § Kammarkollegiet utför administrativa och handläggande uppgifter åt myndigheten. Beslutförhet 5 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs ska om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. Ärendenas handläggning 6 § Ärendena ska avgöras efter föredragning. Nämnden får i arbetsordningen dock meddela föreskrifter om att ärenden som inte är av det slaget att de ska avgöras av nämnden, inte behöver föredras. Tillämpligheten av vissa förordningar 7 § Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska inte tillämpas på myndigheten. Undantag från myndighetsförordningen 8 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tillämpas på myndigheten: 5 § om delegering, 8 § om arbetsgivarpolitik, och 16 § om beslutförhet.