Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:888 · Visa register
Förordning (2006:888) med instruktion för Institutet för språk och folkminnen
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2006-06-14
Ikraft: 2006-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1181
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter m.m. 1 § Institutet för språk och folkminnen är central myndighet på språkets område. Myndigheten har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och språkligt burna kulturarv i Sverige. Myndigheten skall bedriva forskning samt delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. 2 § Myndigheten skall särskilt 1. samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och sprida material om det svenska språket, de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, romani chib och jiddisch, det svenska teckenspråket samt dialekter, folkminnen, folkmusik och namn i Sverige, 2. samla kunskap om och följa användningen av samtliga språk i Sverige, 3. ge råd och upplysningar i språkfrågor, 4. yttra sig i ärenden om fastställande av ortnamn och granska förslag till namn på allmänna kartor, 5. yttra sig i frågor om personnamn, 6. yttra sig i ärenden av språkpolitisk betydelse, 7. verka för att den offentliga förvaltningen använder svenska som huvudspråk och använder de nationella minoritetsspråken enligt gällande lagar och förordningar, 8. verka för att den offentliga förvaltningen använder ett vårdat, enkelt och begripligt språk, 9. följa och utvärdera klarspråksarbetet inom den offentliga förvaltningen, 10. främja språkteknologisk och terminologisk utveckling, och 11. verka för att den nordiska språkgemenskapen stärks. 3 § Myndigheten skall ta ut avgifter för de publikationer som framställs samt för sådan undervisning och sådana särskilda visningar som myndigheten ordnar. Institutet för språk och folkminnen får, efter samråd med Ekonomistyrningsverket och i enlighet med avgiftsförordningen (1992:191) meddela föreskrifter om avgifter för varor och tjänster enligt första stycket. Myndigheten skall inte ta betalt för aktiviteter som den bedriver som ett led i sin språkvårdande verksamhet. 4 § Utöver de uppgifter myndigheten har enligt 1 och 2 §§ får den åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra uppdrag åt myndigheter och enskilda. För uppdragsverksamheten skall myndigheten efter samråd med Ekonomistyrningsverket och i enlighet med avgiftsförordningen (1992:191) ta ut full kostnadstäckning. Verksförordningens tillämpning 5 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på myndigheten med undantag av 2, 4, 5, 17 och 30 §§ samt 33 § andra stycket. Myndighetens ledning 6 § Generaldirektören är chef för myndigheten. Styrelsen 7 § Myndighetens styrelse består av högst nio ledamöter, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande. Personalföreträdare 8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på myndigheten. Myndighetens organisation 9 § Inom myndigheten skall det finnas en rådgivande nämnd för klarspråksfrågor med högst nio ledamöter. Fyra ledamöter utses av regeringen och resterande ledamöter av myndigheten. Myndigheten skall senast den 15 februari varje år lämna en rapport till Regeringskansliet om klarspråksarbetet under det gångna året. Myndigheten får meddela närmare föreskrifter om formerna för nämndens arbete. Myndigheten bestämmer i övrigt sin organisation.