Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:883 · Visa register
Förordning (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2006-06-08
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:388
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:781
Upphävd: 2008-01-01
Uppgifter 1 § Kronofogdemyndigheten är knuten till Skatteverket för administrativ ledning och styrning i strategiska frågor enligt vad som närmare anges i denna förordning och i förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket. 2 § Om inte något annat följer av särskilda föreskrifter, ansvarar Kronofogdemyndigheten för frågor om 1. verkställighet enligt utsökningsbalken och andra författningar, 2. indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., 3. betalningsföreläggande och handräckning, 4. skuldsanering, 5. tillsyn i och lönegaranti vid konkurs, samt 6. lönegaranti vid företagsrekonstruktion. Kronofogdemyndigheten är behörig myndighet i ärenden om bistånd åt eller bistånd av andra staters myndigheter för verkställighet och indrivning samt utbyte av information och delgivning av handlingar i ärenden om verkställighet och indrivning. Förordning (2006:1174). 3 § Kronofogdemyndigheten skall 1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag enligt särskilda bemyndiganden, 2. genom sådana allmänna råd som avses i 1 § författningssamlingsförordningen (1976:725) och uttalanden verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet, och 3. verka för att betalningsförpliktelser och andra förpliktelser som kan bli föremål för verkställighet fullgörs i tid och på rätt sätt. Kronofogdemyndigheten skall även i övrigt, enligt de riktlinjer som statsmakterna har angett, meddela de föreskrifter och andra beslut som behövs för att uppnå samordning, rationalisering och enhetlighet vid arbetet inom myndigheten. 4 § Kronofogdemyndigheten får bedriva sådan tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde som är förenlig med myndighetens uppgifter i övrigt, på de villkor som föreskrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192). Samverkan 5 § Kronofogdemyndigheten skall samverka med Skatteverket när det gäller strategiska frågor om administrativ ledning och styrning. Kronofogdemyndigheten skall utnyttja med Skatteverket gemensamt stöd när det gäller IT-verksamheten och administrativa stödfunktioner. 6 § Chefen för Kronofogdemyndigheten och chefen för Skatteverket skall hålla varandra underrättade om myndigheternas verksamhet i den utsträckning som behövs för samverkan enligt 5 §. Administrativ ledning och styrning 7 § Skatteverket beslutar om 1. Kronofogdemyndighetens långsiktiga inriktning i andra frågor än som avses i 2 och 3 §§, 2. mål och strategier som är gemensamma för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten samt avsättningar från anslaget till Kronofogdemyndigheten för utnyttjande av gemensamt stöd och övrig ekonomisk styrning av Kronofogdemyndigheten i de delar där den berör Skatteverket, och 3. lokalisering av kontor och andra övergripande organisationsfrågor som rör Kronofogdemyndigheten. 8 § Beslut som avses i 7 § fattas sedan Skatteverket har hört chefen för Kronofogdemyndigheten. Om chefen för Kronofogdemyndigheten har en avvikande mening, skall denna anges. Verksförordningens tillämpning 9 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Kronofogdemyndigheten med undantag av 3-5, 9, 10, 13-15, 17, 19, 21, 23, 30 och 32-34 §§. Bestämmelserna i 24-26 och 31 §§ tillämpas dock endast i administrativa ärenden. Internrevision 9 a § Internrevisionen vid Skatteverket omfattar även den verksamhet som Kronofogdemyndigheten bedriver eller ansvarar för. Förordning (2006:1240). Kronofogdemyndighetens chef 10 § Rikskronofogden är chef för Kronofogdemyndigheten. Vid Kronofogdemyndigheten skall det finnas en biträdande rikskronofogde som är rikskronofogdens ställföreträdare. 11 § Rikskronofogden ansvarar för operativ ledning och materiell styrning av Kronofogdemyndigheten samt andra frågor som inte Skatteverket skall besluta om. Styrelse 12 § Att Skatteverkets styrelse skall fatta beslut i fråga om Kronofogdemyndigheten framgår av 16 a och 16 b §§ förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket. Intressentråd 13 § Vid Kronofogdemyndigheten skall det finnas ett råd med intressentföreträdare som skall ha insyn i Kronofogdemyndighetens verksamhet (intressentråd). Rådet består av högst nio ledamöter och leds av rikskronofogden. Övriga ledamöter av intressentrådet utses av regeringen för en bestämd tid. 14 § Intressentrådet skall ges möjlighet att yttra sig i administrativa frågor av större betydelse och i ärenden om föreskrifter som Kronofogdemyndigheten meddelar. Information 15 § Rikskronofogden skall hålla Skatteverkets styrelse och intressentrådet informerade om verksamheten. Organisation 16 § Vid Kronofogdemyndigheten skall det finnas en särskild organisatorisk enhet för tillsyn i konkurs. I övrigt beslutar myndigheten om sin egen organisation, om inte annat följer av 7 §. 17 § Enheter där det bedrivs verksamhet som avses i 2 § första stycket 1 och 2 eller tillsyn i konkurs skall ledas av kronofogdar. Rikskronofogden får i det enskilda fallet medge undantag från kravet på kronofogdekompetens, om det finns särskilda skäl. Personalföreträdare 18 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Kronofogdemyndigheten med undantag av vad som följer av 14 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket. Personalansvarsnämnd 19 § Ärenden om personalansvar för Kronofogdemyndighetens anställda prövas av personalansvarsnämnden för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten enligt föreskrifterna i 13 och 14 §§ förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket. Ärendenas handläggning 20 § Rikskronofogden skall besluta i ärenden som inte skall avgöras av Skatteverket eller personalansvarsnämnden för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Om sådana ärenden som rikskronofogden skall besluta i enligt första stycket inte behöver avgöras av denne, får de avgöras av någon anställd enligt vad som anges i Kronofogdemyndighetens arbetsordning eller i särskilt beslut. Andra stycket gäller inte föreskrifter. Anställning m.m. 21 § Rikskronofogden skall anställas genom beslut av regeringen. Anställningen får begränsas till att gälla längst till en viss tidpunkt. Biträdande rikskronofogden skall anställas genom beslut av regeringen efter anmälan av rikskronofogden. Anställningen får begränsas till att gälla längst till en viss tidpunkt. Andra anställningar beslutas av Kronofogdemyndigheten. 22 § Endast den som är svensk medborgare får anställas som rikskronofogde, biträdande rikskronofogde, chefskronofogde, kronofogde, biträdande kronofogde, kronofogdeaspirant, kronokommissarie, kronoinspektör eller kronoassistent. 23 § Behörig att antas som kronofogdeaspirant är den som 1. uppfyller behörighetskravet enligt förordningen (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare, m.m., och 2. förvärvat notariemeritering enligt notarieförordningen (1990:469) eller genomgått den praktiktjänstgöring som Kronofogdemyndigheten bestämmer i samråd med Domstolsverket. Kronofogdemyndigheten får i det enskilda fallet medge undantag från kravet enligt första stycket 2 om det finns särskilda skäl. Förordning (2007:388). 24 § Som chefskronofogde eller kronofogde får den anställas som uppfyller villkoren för anställning som kronofogdeaspirant och som har genomgått kronofogdeutbildning. Kronofogdemyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om behörighet till viss antagning. 25 § Kronofogdemyndigheten beslutar i fråga om tillstånd som avses i 12 kap. 3 § rättegångsbalken för kronofogde att vara rättegångsombud. 26 § Vid exekutiv försäljning får en anställd vid Kronofogdemyndigheten inte köpa egendom om han eller hon har tagit befattning med det mål i vilket försäljning sker. 27 § I fråga om ersättning till en anställd vid Kronofogdemyndigheten som tillfogats skada på egendom gäller förordningen (1965:59) om ersättning till polismän m.fl. för skada på egendom. Då skall det som i förordningen sägs om Rikspolisstyrelsen i stället gälla Kronofogdemyndigheten. Övergångsbestämmelser 2006:883 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006, då förordningen (1988:784) med instruktion för exekutionsväsendet skall upphöra att gälla. 2. Beslut som har meddelats av en kronofogdemyndighet före ikraftträdandet och som inte skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223) får överklagas hos Kronofogdemyndigheten, om inte något annat är särskilt föreskrivet.