Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:378 · Visa register
Lag (2006:378) om lägenhetsregister
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet BB
Utfärdad: 2006-05-18
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:363
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § I denna lag finns bestämmelser om register över bostadslägenheter (lägenhetsregister). 2 § Den statliga lantmäterimyndigheten ska för de ändamål som anges i 5 § föra ett lägenhetsregister. Denna lag kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2018:363). Definitioner 3 § Om inget annat anges har termer och uttryck som används i denna lag samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2000:224) om fastighetsregister och fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Med bostadslägenhet avses en sådan lägenhet som är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad. Med entré avses en ingång till byggnaden där bostadslägenheten är belägen. Med belägenhetsadress avses en adress som entydigt anger läget för en bestämd plats. Vad som föreskrivs om fastighetsägare i denna lag gäller, om tomträtt har upplåtits i en fastighet, tomträttshavaren och, om det på en fastighet finns en byggnad som inte hör till fastigheten, ägaren av byggnaden. Personuppgiftsansvar 4 § Den statliga lantmäterimyndigheten är personuppgiftsansvarig för lägenhetsregistret. Lag (2018:363). Registerändamål 5 § Uppgifter i lägenhetsregistret får behandlas för 1. folkbokföring, 2. framställning av statistik, 3. forskning, 4. planering, uppföljning och utvärdering av bostadsbestånd och byggande. Registerinnehåll 6 § Lägenhetsregistret får innehålla 1. för bostadslägenhet uppgifter om a) lägenhetsnummer, b) antal rum, c) kökstyp, d) bostadsarea, och e) lägenhetskategori, 2. för entré uppgifter om a) belägenhetsadress, och b) postnummer och postort, 3. för byggnad uppgifter om a) byggnadsnummer, b) byggnadstyp, c) byggnadskategori, d) nybyggnadsår, e) ombyggnads- eller tillbyggnadsår, f) värdeår, och g) typ av taxeringsenhet, 4. för fastighet uppgifter om a) fastighetsbeteckning, b) län, och c) fastighetsägarens juridiska form. 7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om innehållet i lägenhetsregistret. 8 § Uppgifter i lägenhetsregistret får hämtas från fastighetsregistret och från fastighetsägare. Bestämmelser om fastighetsregistret finns i lagen (2000:224) om fastighetsregister. 9 § Behörighet att föra in, ändra och ta bort uppgifter i lägenhetsregistret har 1. kommunen, när det gäller uppgifter enligt 6 § 1 och 3 b-e, och 2. den statliga lantmäterimyndigheten. Lag (2008:539). Begränsning av behandling av personuppgifter 9 a § Artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning om rätten till begränsning av behandling av personuppgifter gäller inte vid behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den. Lag (2018:363). Kommunens skyldigheter Belägenhetsadress 10 § För varje entré skall kommunen fastställa en belägenhetsadress. Lägenhetsnummer 11 § Om det finns mer än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress, skall kommunen fastställa ett lägenhetsnummer för varje lägenhet. Fastighetsägaren skall omgående underrättas om beslut som avser lägenhetsnummer. 12 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om utformningen av lägenhetsnumret. Registreringsåtgärder 13 § Kommunen skall för varje bostadslägenhet i kommunen löpande registrera ändringar och kompletteringar av de uppgifter som avses i 6 § 1 och 3 b-e. Fastighetsägarens skyldigheter 14 § Fastighetsägaren ska lämna sådana uppgifter till kommunen som föranleder ändringar eller kompletteringar av lägenhetsregistret och som avses i 1. 6 § 1 d samt 3 b-e när det gäller bostadslägenhet i ett småhus, och 2. 6 § 1 b-e samt 3 b-e när det gäller övriga bostadslägenheter. Om lägenhetsnummer ska fastställas för bostadslägenheten, ska fastighetsägaren också lämna förslag till sådant nummer i enlighet med föreskrifter som avses i 12 §. Lag (2008:966). 15 § Uppgifter enligt 14 § skall lämnas enligt formulär som fastställs av kommunen. Uppgifterna skall lämnas senast en månad efter det att den förändring har skett som föranleder ändringen eller kompletteringen av lägenhetsregistret. 16 § När fastighetsägaren har fått del av ett beslut om fastställda lägenhetsnummer, skall fastighetsägaren inom en månad skriftligen informera de boende om beslutet samt inom tre månader anslå lägenhetsnumren på väl synlig plats i byggnaden. Utlämnande av uppgifter Direktåtkomst 17 § Direktåtkomst till lägenhetsregistret är tillåten endast i den utsträckning som anges i lag eller förordning. 18 § En kommun får ha direktåtkomst till sådana uppgifter i lägenhetsregistret som avser bostadslägenheter som har belägenhetsadress i kommunen. Samkörning 19 § Den statliga lantmäterimyndigheten och den som får ha direktåtkomst till lägenhetsregistret får samköra uppgifter i registret med uppgifter om namn och personnummer endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det. Lag (2008:539). Automatiserad behandling 20 § Uppgifter i lägenhetsregistret får lämnas ut på medium för automatiserad behandling endast om regeringen meddelar föreskrifter om det. Uppgifter får lämnas ut endast för de ändamål som anges i 5 § och för sådan registrering som avses i 13 §. Lag (2016:397). Avgifter 21 § Användningen av lägenhetsregistret får vara avgiftsbelagd. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter. Tvångsmedel 22 § Kommunen får förelägga en fastighetsägare som inte fullgör sina skyldigheter enligt 14 eller 16 § att fullgöra dessa. 23 § Om det finns anledning att anta att ett föreläggande enligt 22 § inte följs, får det förenas med vite. Vid prövning av en ansökan om utdömande av vite får även vitets lämplighet bedömas. 24 § Har upphävts genom lag (2018:363). Överklagande 25 § Beslut enligt 10 §, 11 § första stycket, 22 § och 23 § första stycket får inte överklagas. Övriga beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Övergångsbestämmelser 2006:378 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Genom lagen upphävs lagen (1995:1537) om lägenhetsregister. 2. Den statliga lantmäterimyndigheten ansvarar för att upprätta lägenhetsregistret. Lag (2008:539). 3. Den statliga lantmäterimyndigheten får behandla andra uppgifter i lägenhetsregistret än dem som framgår av 6 §, om det behövs för upprättande av registret. Sådana uppgifter skall gallras när de inte längre behövs. Lag (2008:539). 4. Medan lägenhetsregistret upprättas fullgör den statliga lantmäterimyndigheten de uppgifter som kommunen har enligt 11 §. Lag (2008:539). 5. Fastighetsägaren skall för upprättande av lägenhetsregistret på begäran av den statliga lantmäterimyndigheten lämna uppgifter enligt 14 § till myndigheten. Lag (2008:539). 6. Belägenhetsadresser enligt 10 § skall vara fastställda senast den 1 juli 2007. Regeringen får föreskriva om anstånd att fastställa belägenhetsadresser. 7. Den statliga lantmäterimyndigheten meddelar regeringen när registret, för en viss kommun, är färdigt att tas i bruk. Lag (2008:539). 8. Regeringen skall föreskriva när registret för en viss kommun skall anses upprättat. 9. Kommunens skyldigheter enligt 11 och 13 §§ behöver inte fullgöras förrän registret är upprättat. 10. Fastighetsägarens skyldigheter enligt 14 § behöver inte fullgöras förrän registret är upprättat. Om fastighetsägaren har lämnat uppgifter till den statliga lantmäterimyndigheten enligt punkt 5 och förändringar som föranleder ändringar eller kompletteringar av lägenhetsregistret har skett därefter men innan registret är upprättat, skall fastighetsägaren lämna uppgifterna till kommunen inom en månad efter det att registret är upprättat. Lag (2008:539). 11. Vad som sägs i 22 § om kommuner gäller under upprättandet av lägenhetsregistret för den statliga lantmäterimyndigheten. Frågor om att döma ut vite som har förelagts enligt 23 § prövas under denna tid av den förvaltningsrätt inom vars domkrets uppgiftsskyldigheten skall fullgöras. Lag (2009:847).