Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:331 · Visa register
Förordning (2006:331) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 2006-05-11
Ikraft: 2006-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:853
Upphävd: 2010-12-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen (2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el. 2 § Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet och Affärsverket svenska kraftnät är garantimyndighet. 3 § En ursprungsgaranti för högeffektiv kraftvärmeel skall innehålla uppgifter om 1. den mängd högeffektiv kraftvärmeel som garantin avser och den tidsperiod under vilken elen har producerats, 2. den produktionsanläggning där elen har producerats, 3. bränslets lägre värmevärde (det effektiva värmevärdet), 4. hur den värme som framställts genom kraftvärmeprocessen har använts, och 5. den bränslebesparing som gjorts genom användning av högeffektiv kraftvärme jämfört med separat produktion av el och värme. Bränslebesparingen skall bestämmas med tillämpning av fastställda referensvärden för effektivitet och enligt den formel som anges i punkten b i bilaga 3 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG av den 11 februari 2004 om främjande av kraftvärme på grundval av efterfrågan på nyttiggjord värme på den inre marknaden för energi och om ändring av direktiv 92/42/EEG. 4 § En ursprungsgaranti för förnybar el skall innehålla uppgifter om 1. den mängd förnybar el som garantin avser och den tidsperiod under vilken elen har producerats, 2. den produktionsanläggning där elen har producerats, och 3. de förnybara energikällor som har använts vid elproduktionen. Om elen har producerats med användning av vattenkraft skall dessutom produktionsanläggningens installerade effekt anges. 5 § För varje ursprungsgaranti som utfärdas skall den elproducent som begärt garantin betala en avgift om 100 kronor till Affärsverket svenska kraftnät. Detta gäller inte om begäran har gjorts elektroniskt. 6 § I fall som avses i 4 § andra stycket lagen (2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el skall den andel el som producerats med användning av högeffektiv kraftvärme beräknas enligt bilaga 2 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/8/EG. 7 § Om den el som har producerats i en elproduktionsanläggning matas in i ett elnät som inte omfattas av nätkoncession skall elproducenten mäta mängden inmatad el och mängdens fördelning över tiden samt rapportera uppgifterna till garantimyndigheten. 8 § Föreskrifter om skyldighet för den som har nätkoncessionen för ett elnät att rapportera mängden inmatad el och mängdens fördelning över tiden finns i 9 § andra stycket 2 förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. 9 § Statens energimyndighet får meddela 1. närmare föreskrifter om hur den bränslebesparing som avses i 3 § andra stycket skall bestämmas, 2. ytterligare föreskrifter om de uppgifter som en ursprungsgaranti skall innehålla, 3. närmare föreskrifter om mätning och rapportering enligt 7 §, 4. föreskrifter om de uppgifter som skall finnas med i en anmälan enligt 5 § (2006:329) lagen om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el, och 5. närmare föreskrifter om beräkning och rapportering enligt 6 § andra stycket och 7 § lagen (2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el.