Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:1587 · Visa register
Förordning (2006:1587) om stöd för installation av energieffektiva fönster eller biobänsleanordningar i småhus
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Utfärdad: 2006-12-21
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:1328
Ikraft: 2007-02-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Om det finns medel får stöd enligt denna förordning ges till fysiska personer eller privatbostadsföretag för installation som innebär att ett eller flera fönster i ett småhus ersätts med energieffektiva fönster eller för installation av en biobränsleanordning i ett nybyggt småhus. 2 § I denna förordning avses med småhus: ett en- eller tvåbostadshus, privatbostadsföretag: ett sådant privatbostadsföretag som avses i 2 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229), nybyggnadsår: det kalenderår då ett nybyggt småhus blir färdigt för bosättning, värmegenomgångskoefficient: den effekt uttryckt i watt som passerar genom varje kvadratmeter av ett fönster med karmyttermåtten 1 200 gånger 1 200 millimeter vid en temperaturskillnad mellan fönstrets in- och utsida om 1 kelvin, energieffektivt fönster: ett fönster, med båge och karm, vars värmegenomgångskoefficient är högst 1,2, och biobränsleanordning: en anordning för samtidig uppvärmning av utrymmen och varmvatten som är avsedd att eldas med biobränsle. Stödberättigande åtgärder 3 § Stöd för installation av ett energieffektivt fönster får ges endast om 1. huset är avsett att vara permanentbostad för husets ägare eller, om huset ägs av ett privatbostadsföretag, en medlem eller en delägare i företaget, och 2. installationen påbörjas efter utgången av nybyggnadsåret. 4 § Stöd för installation av en biobränsleanordning får ges endast om 1. anordningen och installationen uppfyller krav enligt föreskrifter som Boverket har meddelat med stöd av förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., 2. huset är avsett att vara permanentbostad för husets ägare eller, om huset ägs av ett privatbostadsföretag, en medlem eller en delägare i företaget, 3. installationen slutförs senast under nybyggnadsåret, och 4. om anordningen är avsedd att eldas med ved, pannan kombineras med en ackumulatortank med en minsta ackumulatorvolym som är 15 gånger större än eldstadens volym i pannan. Förordning (2007:1328). 5 § Stöd enligt 3 och 4 §§ får endast avse åtgärder som påbörjats tidigast den 1 januari 2006 samt slutförts efter den 31 december 2006 och senast den 31 december 2008. Stödets storlek 6 § Stödet enligt 3 och 4 §§ får omfatta 1. materialkostnad för ett eller flera energieffektiva fönster, 2. kostnad för panna, brännare, anordning för automatisk bränsletillförsel, ackumulatortank och skorsten vid installation av biobränsleanordning, och 3. arbetskostnad, om den som utför åtgärden har en F-skattsedel eller, i fråga om ett utländskt företag, intyg eller annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland. 7 § Stöd får ges med 30 procent av de kostnader enligt 6 § som överstiger 10 000 kronor. Om stödet avser installation av ett eller flera energieffektiva fönster får stödet uppgå till högst 10 000 kronor per småhus. Om stödet avser installation av en biobränsleanordning får stödet uppgå till högst 15 000 kronor per småhus. 8 § När stödets storlek bestäms skall från belopp som beräknats enligt 7 § avdrag göras med annat statligt eller kommunalt stöd för åtgärden. Förfarandet 9 § Efter ansökan prövas frågor om stöd av länsstyrelsen i det län där byggnaden finns. Prövningen skall ske preliminärt och slutligt. 10 § En ansökan om stöd skall ha kommit in till länsstyrelsen inom fyra månader från det att installationsarbetena påbörjades. Om installationsarbetena har påbörjats under 2006, skall ansökan ha kommit in till länsstyrelsen senast den 2 maj 2007. Om installationsarbetena har påbörjats efter den 31 augusti 2008, skall ansökan ha kommit in till länsstyrelsen senast den 31 december 2008. 11 § Om länsstyrelsen finner att stöd kan lämnas, skall den meddela ett preliminärt beslut om stödets storlek. I annat fall skall ansökan avslås. Ett preliminärt beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet. 12 § Om länsstyrelsen har meddelat ett preliminärt beslut om stöd skall länsstyrelsen, om sökanden ansöker om det, slutligt besluta i frågan om stöd. Ett slutligt beslut om stöd får förenas med villkor om att småhusets ägare skall lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet. 13 § En ansökan om ett slutligt beslut om stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det att installationsarbetena slutfördes eller inom tre månader från länsstyrelsens preliminära beslut om stöd. Förordning (2007:1328). 14 § Stöd som beslutats genom ett slutligt beslut betalas ut till småhusets ägare. Övriga bestämmelser 15 § Boverket skall utöva tillsyn över efterlevnaden av denna förordning och av de föreskrifter som meddelas med stöd av förordningen. 16 § Länsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka stöd som betalats ut om 1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp, 2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, 3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som ansökt om stödet borde ha insett detta, eller 4. villkoren för stödet inte har följts. 17 § Boverket får meddela föreskrifter om 1. uppgifter som skall lämnas i en ansökan enligt 10 eller 13 §, och 2. tidpunkt och sätt för utbetalning av beslutat stöd. 18 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 2006:1587 Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007. Bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2007. 2007:1328 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2007.